PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1 (164)

ARCHIWUM:
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
1 164 2
165
1
160
2
161
1
156
2
157
1
152
2
153
1
148
2
149
1
144
2
145
1
140
2
141
1
136
2
137
1
132
2
133
1
128
2
129
1
124
2
125
1
120
2
121
1
116
2
117
3
166
4
167
3
162
4
163
3
158
4
159
3
154
4
155
3
150
4
151
3
146
4
147
3
142
4
143
3
138
4
139
3
134
4
135
3
130
4
131
3
126
4
127
3
122
4
123
3
118
4
119


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 1 (164) 2013Psychoterapia 1 (164) 2013
strony: 5–14

Bogdan de Barbaro
Tezy o psychoterapii w Polsce
Theses on psychotherapy in Poland
Streszczenie
Autor publikacji przedstawia własne uwagi na temat sytuacji prawnej i społecznej polskich psychoterapeutów, postulowanych kryteriów kształcenia i egzaminowania przyszłych psychoterapeutów, a także dzieli się refleksjami dotyczącymi zasad refundacji usług psychoterapeutycznych. Artykuł ma charakter osobistych rozważań i może służyć za punkt wyjścia w środowisku terapeutów.
Summary
The author presents his comments on the legal and social situation of Polish psychotherapists, proposed criteria of training and professional examinations for the psychotherapists-to-be, and his reflexions concerning the rules of National Insurance Fund reimbursement for psychotherapy. The paper is a kind of personal statement and may become the starting point for a wider discussion in the therapists’ society.
education in psychotherapy, reimbursement for psychotherapy


Psychoterapia 1 (164) 2013
strony: 15–21

Martyna Michalak
Czynniki leczące w psychoterapii. Co naprawdę leczy?
The healing factors in psychotherapy. What really cures?
Streszczenie
W artykule zaprezentowano niektóre z czynników leczących w psychoterapii opierając się na trzech wybranych nurtach terapeutycznych: terapii systemowej Berta Hellingera, terapii prowokatywnej Franka Farrelly’ego oraz strategicznej terapii krótkoterminowej Miltona H. Ericksona. Autorka charakteryzuje poszczególne nurty terapeutyczne, a następnie wskazuje na czynniki leczące w ramach tych nurtów.
Summary
This article presents some of the healing factors in psychotherapy based on the three selected therapeutic trends: Bert Hellinger’s systemic therapy, Frank Farrelly’s provocative therapy and strategic short-term therapy of Milton H. Erickson. The author characterises those therapeutic trends, and then points to their healing factors.
healing factors, provocative therapy, strategic short-term therapy


Psychoterapia 1 (164) 2013
strony: 23–30

Marta Sokołowska
Relacja terapeutyczna w terapii poznawczo-behawioralnej pacjentów z zaburzeniami osobowości

The therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy of patients with personality disorders
Streszczenie
W artykule ukazano aktualne rozumienie znaczenia relacji w terapii poznawczo-behawioralnej oraz przedstawiono wybrane trudności pojawiające się w tym zakresie w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości. W przypadku tych zaburzeń relacja terapeutyczna jest jednocześnie terapią i środkiem do osiągnięcia celu terapeutycznego. Relacja i techniki terapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym są integrującymi aspektami procesu terapeutycznego.
Summary
In recent years, with the advent of the so-called ‘third wave’ cognitive-behavioral therapy — relationship importance was strengthened. The importance of the therapeutic relationship in working with patients with personality disorders is uderlined. They bring into the therapy their beliefs about themselves, others and the world, the patterns of emotional and behavioral response associated with them, which usually are not adaptive and provoke to seek expert help. The therapeutic relationship allows the therapist conceptualize the problem of the patient and to fine-tune the techniques selection, and becomes a space to disclosure and checking his belief and interpretation for the patient. In the case of patients with personality disorders the therapeutic relationship is both a treatment and the means to achieve the target of therapy. The therapeutic relationship is a necessary but insufficient condition for changes in therapy. It works in combination with techniques which allow for effective assistance to the patient. Relationship and the techniques of cognitive-behavioral therapy are not separated areas, but rather the integrating aspects of therapeutic process. The article shows the current understanding of the relationship in cognitive-behavioral therapy and presents selected problems arising in this respect in the treatment of patients with personality disorders.
cognitive-behavioral therapy, a therapeutic relationship, personality disorders


Psychoterapia 1 (164) 2013
strony: 31–41

Karolina Potempa
Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w warunkach stacjonarnego oddziału psychiatrycznego
Applying of cognitive-behavioural therapy in conditions of stationary psychiatric department
Streszczenie
Artykuł prezentuje główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej, a także możliwość jej stosowania w warunkach stacjonarnego oddziału psychiatrycznego. W tekście opisane są wybrane techniki terapeutyczne, ich ograniczenia oraz wskazania do ich modyfikacji ze względu na szczególne wymogi oddziału.
Summary
In this article the main assumptions and fundamentals of cognitive-behavioural therapy were presented as well as the possibility of applying of CBT in conditions of the in-patient Psychiatric Department along with a description of the chosen therapeutical techniques. Conducting cognitive-behavioural therapy is related with many restrictions and methods need to be adapted adequately to a particular place.
psychiatric ward, cognitive-behavioural therapy


Psychoterapia 1 (164) 2013
strony: 43–54

Małgorzata Talarczyk, Iwona Nowakowska
Praca skoncentrowana na ciele jako jedna z metod terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego — doświadczenia kliniczne
Work focused on the body as one of the therapy methods for patients diagnosed with anorexia nervosa — clinical experience
Streszczenie
W artykule przedstawione są charakterystyczne cechy zaburzeń odżywiania się, obrazu własnego ciała oraz zakłóceń w obszarze obrazu własnego ciała u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym. Opisane są cele i założenia grupowej terapii skoncentrowanej na ciele opracowanej przez drugą Autorkę, a proponowanej pacjentkom hospitalizowanym w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu.
Summary
The aim of the authors of the article is to describe the body work conducted with patients diagnosed with anorexia nervosa treated in the Child and Youth Psychiatry Clinic of the Poznań University of Medical Sciences.The authors rely on clinical experience, forming the base for defining their unique approach to treating patients diagnosed with psychic anorexia. The body work activities are conducted by a physiotherapist and are carried out in two stages. The first stage consists of stretching exercises and dynamic tape recording. The second stage focuses on presenting the film from the activities and discussing it in a group. The activities are carried out in homogeneous groups, during early stages of hospitalisation.
anorexia nervosa, body work, therapeutic methods


Psychoterapia 1 (164) 2013
strony: 55–66

Hanna Jaworska
Impresje porównawcze psychodynamicznych metod psychoterapii krótkoterminowej z zastosowaniem psychodramy w modelu rasztowskim i ISTDP (Intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej)
Comparative impressions of short term dynamic psychotherapy methods: Rasztow model using psychodrama technique and ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy)
Streszczenie
Autorka przedstawia zastosowanie techniki wizualizacji w procesie terapii. Zwraca uwagę na warunki jej bezpiecznego stosowania, takie jak: sojusz terapeutyczny, zdolność do samoobserwacji i siła ego pacjenta, superwizja. Podkreśla centralne znaczenie patologii superego oraz zaburzeń więzi w genezie objawów zaburzeń psychicznych.
Summary
The author describes two different methods of short-term psychotherapy which are based on David Malan’s understanding of the source of patient disorder and meaning of symptoms. Diagnosis of symptoms of the focal conflict with which the patient comes for therapy, leads to a diagnosis of the core-conflict in early childhood which is responsible for creating anxiety and defenses. They block the adaptation and healthy development of the patient. In the model introduced by O.L.N. Rasztow forty years ago, patients in the therapeutic group underwent a corrective experience. They learned new more adaptive ways of functioning. The therapeutic process is intensified by the psychodrama technique. The author is describing the yet not well known in Poland approach, based on Malan’s concept of triangle of conflict and triangle of persons (transferences). Habib Davanloo’s method known under abbreviation ISTDP is based on this concept. In the final stage of intensive therapeutic work in this approach, the patient is to be liberated from the core-conflict. Specific psychodramatic technique of visualization is used. The patient is supposed to experience the consequence of murderous rage towards the primary aggressor, go through the mental execution on him, then through burial and experience of grief and in that way freeing the space for love within himself. The author is pointing out advantages and dangers in both methods.
ISTDP, psychodrama, short term therapy


Psychoterapia 1 (164) 2013
strony: 67–78

Beata Boćwińska-Kiluk
Zachowania autodestrukcyjne w świetle psychoanalizy — analiza przypadku
A psychoanalityc approach to self-harm — a case study
Streszczenie
W artykule przedstawiona jest definicja i charakterystyka zachowań autoagresywnych oraz ich rozumienie w świetle koncepcji psychoanalitycznych: teorii popędów, psychologii ego, teorii relacji z obiektem i psychologii self. Ilustrację hipotez dotyczących związku pomiędzy zachowaniem autodestrukcyjnym a konfliktem wewnątrzpsychicznym stanowi analiza przypadku samookaleczającej się 17-letniej dziewczyny przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Summary
Self-harm is described as a wide range of things that people do to themselves in a deliberate and usually hidden way, which are damaging. Some forms of self-harm carry a serious risk, but this does not mean that someone’s self-harm is always intending to cause themselves serious injury or death. Psychoanalysis is mainly interested in exploration of the unconscious mind. Usually, the interpretation of the biographic (personal) events during the psychoanalytical cure is able to settle the frame of the individual’s psychopathology. The use of the play technique had opened a new field of investigation of the unconscious. The observation of children’s play express their fantasies and anxieties. Research shows that children’s play could be situated within the framework of the ego’s attempts to defend itself from instinctual conflicts in order to work them out. This leads to the conception of symbolism, a psychic mechanism that is essential for development of the ego. As an example of the above theses a description of dynamics inner world dynamics of seventeen years old girl who undertook acts of self-mutilation are quoted.
self-harm, adolescent patient


Psychoterapia 1 (164) 2013
strony: 79–90

Maja Zagajewska
Wczesne relacje — zaniedbany obszar, Zielone Domy jako szansa naprawy
Early relationships — a neglected area. The “Green Houses” as a chance for restoration.
Streszczenie
Artykuł, bardzo osobisty w swojej wymowie, omawia znaczenie najwcześniejszych relacji dziecka (tuż przed i tuż po jego urodzeniu) z matką, dla jego przyszłego rozwoju, z perspektywy psychoanalizy, a w szczególności prac trojga badaczy =i praktyków: Fransa Veldmana, Esther Bick i Françoise Dolto. Autorka przytacza kilka przykładów interwencji terapeutycznych przynoszących dobre efekty dla obu stron. Ponadto prezentuje koncepcję Zielonych Domów istniejących we Francji, wspierających dalszy rozwój dziecka już poza strukturami resortu zdrowia.
Summary
The paper — written from a very personal perspective — describes, from the psychoanalytic point of view, the importance of a the baby’s earliest relalations (immediately preceding and following just before the birth and just after it) with its mother, the importance for a the child’s future development. The author bases her approach on the ideas of three researchers and practictioners — Frans Veldman, Esther Bick and Françoise Dolto — are described. The author paper presents some several examples of therapeutic interventions which have good influence on a the mother and her child. She The author describes also the concept introduces the idea of the Green Houses which exist in France and in which a child may find great support for his/her further development — beyond the structures of the national health services.
mother-child relationship, Francoise Dolto


Wykaz osób wykonujących recenzje dla Psychoterapii w roku 2013

 


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-