PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1 (152)

PSYCHOTERAPIA  1/2010Magdalena Chrzan-Dętkoś
Psychodynamiczne rozumienie macierzyństwa — implikacje dla pracy klinicznej   5-19
Psychodynamic understanding of maternity — therapeutic implications in clinical work   5-19
Streszczenie
Autorka opisuje dynamiczne etapy ciąży i macierzyństwa podkreślając, że w ich przebiegu mogą ożywić się latentne kryzysy, odsłaniając zakłócenia relacji z własną matką. Materiał wzbogacony opisami dwóch przypadków komplikacji ciążowych wymagających prowadzenia przy współudziale psychoterapeutów.
Summary
The aim of the article is to present psychological aspects of pregnancy and adjustment to motherhood. The author shows the possibilities in which pregnancy complications may alter the normal emotional psychodynamics of this life period and highlights the possible change in maternal adjustment in the high risk pregnancy. In the author’s opinion presented issues are crucial for clinical: consulting and therapeutic work with patients in this moment of life. The cited research show that obstetric treatment without taking into consideration the psychological factors and psychotherapeutic support may not be sufficient. The author presents a literature review concerning this topic, with special regard to work of M. Bydlowski, French psychiatrist and psychoanalyst. The material is illustrated with case studies.

 

Paweł Glita
Nie tylko fobia. Diagnoza psychodynamiczna pacjentów młodzieżowych unikających szkoły   15-23
Not only phobia. Psychodynamic diagnosis of adolescent patients avoiding school   15-23
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie w paradygmacie psychodynamicznym rozumienia emocjonalnych uwarunkowań trudności szkolnych młodzieży. Autor analizuje cztery różne mechanizmy powstawania tych objawów, wyodrębniając je ze względu na przeważający w nich rodzaj lęków i mechanizmów obronnych. Równocześnie przedstawia pracę terapeutyczną z pacjentem, która jest ilustracją trudnych dylematów, z jakimi można się spotkać w tej pracy, w szczególności wtedy, gdy jest ona osadzona w strukturach oświatowych.
Summary
The article is devoted to the issue of avoiding or abandoning school by adolescent patients who attend ambulatory psychotherapy. In part, it is a polemic against the overused diagnosis of „school phobia”. Using ego psychology and object – relation theory as the basic frame of reference, the author proposes four diagnostic „paths” allowing to understand and treat these patients. These are: 1) adolescents dominated by neurotic anxiety and defence mechanisms (including phobic mechanisms), 2) patients with depressive mechanisms and fears , 3) antisocial personality development and 4) immature patients (including narcissistic vulnerability and separation anxiety).

 

Katarzyna Prot, Łukasz Biedka, Krzysztof Szwajca, Kazimierz Bierzyński, Ewa Domagalska, Ryszard Izdebski
Psychoterapia grupowa ocalałych z Holocaustu — doświadczenia własne   25-35
Group psychotherapy of Holocaust survivors – authors’ own experience   25-35
Streszczenie
Autorzy artykułu, w oparciu o ponad 14-letnie doświadczenia pracy z grupami ocalałych z Holocaustu, prezentują szeroki zakres zagadnień obecnych w procesie psychoterapii tych osób. Realizowany program ma swój początek w badaniach naukowych dotyczących następstw Holocaustu u ocalonych i ich dzieci prowadzonych przez zespół pod kierownictwem prof. Marii Orwid, która była również inicjatorką terapii indywidualnej i grupowej osób ocalałych z Holocaustu.
Summary
The psychotherapy of children of survivors of the Holocaust is conducted in Poland within the framework of a programme leaded by professor Maria Orwid. Such group psychotherapy is conducted in intensive courses of 3 days, 6 hours a day in meetings held two or three times a year, and takes in around 60 people. One of the basic goals of psychotherapy is to restore the destroyed connection between the present and the past and make the survivors aware of their strengths allowing them to survive. These people need psychotherapeutic intervention helping them to change their self-perception, and replace their self-image of a weak and helpless person into that of someone strong who managed to survive the worst. The power of group psychotherapy lies in survivors’ common experiences giving them a sense of being understood, and facilitating their acceptance of interpretations proposed by other group members. Besides, it is the reverse of the trauma situation where the survivors were in isolation. In survivor psychotherapy the therapist is painfully confronted with a sense of helplessness and with questions about possibilities and boundaries of psychotherapy, with existential problems — possibility of a life after the loss of one’s world and leaving the world regained.

 

Małgorzata Talarczyk
Terapia pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego leczonych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM — specyfika, zasady i dylematy   37-52
Therapy of patients diagnosed with anorexia nervosa treated at the UM Child and Adolescent Psychiatry Ward — specification, rules and dilemmas   37-52
Streszczenie
Autorka przedstawia model terapii dla pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego stosowany w poznańskiej Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, stworzony poprzez połączenie podejścia behawioralnego, poznawczego i systemowego, w ramach prowadzonej terapii grupowej, indywidualnej i rodzinnej oraz zawieranego kontraktu. Autorka opisując dylematy pojawiające się w terapii opisywanej grupy pacjentek zwraca uwagę m.in. na ograniczenie niezależności chorych poprzez stosowanie kontraktu behawioralnego.
Summary
The article displays methods of therapy of female patients diagnosed with anorexia nervosa at the UM Child and Adolescent Psychiatry Ward. The outlined therapeutic model was worked out, corrected and elaborated on during over thirty years of work with patients. The currently proposed therapy bases on a complementary usage of the behavioural, cognitive and system approach, within the limits of the conducted group, individual and family therapy and the contract. The article presents the specification, rules and dilemmas of working with the ill, who both contradict the illness and identify with the symptoms. The author takes notice, that the development of studies concerning eating disorders might inspire further research and presenting the ill with a wider and more individually suited therapeutic offer.

 

Agnieszka Madej
Techniki i metody poznawczo-behawioralne w Terapii Schematu Zaburzeń Osobowości   53-66
Techniques and behavioural-cognitive methods in Schema Therapy of personality disorders   53-66
Streszczenie
Autorka przedstawia modyfikację terapii poznawczo--behawioralnej pod postacią tzw. Terapii Schematu i jej zastosowanie w leczeniu zaburzeń osobowości. Wskazuje na szczególne znaczenie przymierza terapeutycznego w terapii tych pacjentów oraz korzyści ze stosowania technik poznawczych i behawioralnych, które jednak powinny być wprowadzane w odpowiednim momencie leczenia.
Summary
The aim of this paper is to show similarities between methods and techniques used in both Cognitive-Behavioural Therapy and Schema Therapy. This article focuses mainly on therapy of patients meeting DSM-IV TR criteria of personality disorders.
When writing about personality disorders, the author understands the definition by DSM-IV TR. It is important because only after specific criteria had been defined, precise diagnosis of personality disorders was possible. Accordingly, the very next step possible to be taken were clinical studies on effective treatment of personality disorders.
Based on the literature, the author attempts to substantiate the use of long-term therapy treatment when dealing with patients diagnosed with personality disorders. Referring to Young’s (1994) observations, the author points to those aspects of Short-term Cognitive-Behavioural Therapy which make it inefficient in treatment of chronic problems (personality disorders).
The author briefly describes similar methods and cognitive as well as behavioural techniques which are used in the course of treatment in both, Cognitive-Behavioural and Schema therapies. The author shares her general reflection on current knowledge in terms of indications to personality disorders therapy.

 

Małgorzata Talarczyk, Katarzyna Nitsch
Zaburzenia odżywiania się w portalach internetowych — opis i analiza zjawiska   67-80
Eating disorders on the Internet — description and overview of the phenomenon   67-80
Streszczenie
Autorki opisują i analizują portale internetowe promujące anoreksję i bulimię – „Pro-Ana” i „Pro-Mia” – oraz portal tzw. Anonimowych Żarłoków „AŻ” promujący walkę z bulimią wzorowaną na programie pracy z uzależnieniem. Przedstawione są różne negatywne efekty działań promujących anoreksję i bulimię jako styl życia.
Summary
The article attempts to describe and provide an overview of the phenomenon of Internet support groups and quasi-support groups for people with eating disorders. Those suffering from eating problems can communicate with each other through various Internet message boards and websites. The content analysis of the eating disorders websites indicates that what they’re often aimed for isn’t providing support that can be beneficial to the health of the sufferers, but promoting eating disorders as a new lifestyle and building a community around the illness. Therapists observe that this phenomenon has negative influence on patients’ motivation for therapy. In this article we aim at looking into the matter of the phenomenon of Internet websites promoting anorexia and bulimia nervosa, that is websites which are known as „Pro-Ana” and „Pro-Mia”, as well as „OA” (Overeaters Anonymous) promoting treatment of bulimia patterned after the addiction recovery programme.

 

Omówienia książek i czasopism. Komunikaty   81

  

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-