PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Regulamin

REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC
 ( proszę kliknąć powyższy link w celu pobrania pliku pdf )

REGULATIONS FOR AUTHORS 
 ( please click a link to save pdf file )

FORMULARZ RECENZJI
RODO:
 

Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP uprzejmie informuje, że dane osobowe Autorów i Recenzentów są - na podstawie wyrażenia przez nich zgody w – systemie edytorskim przetwarzane w celu opublikowania i rozpowszechnienia otrzymanej pracy. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Nazwiska i afiliacje Autorów po ich opublikowaniu są dostępne w przestrzeni międzynarodowej w druku i na stronie internetowej czasopisma. Dane osobowe Autorów i Recenzentów mogą być – na ich życzenie – w dowolnym momencie skorygowane lub usunięte z Systemu Edytorskiego.

 

Osoba uczestnicząca w procesie wydawniczym w czasopismach KRW PTP jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji przez Wydawcę (KRW PTP) oraz współpracujące w tych celach podmioty: drukarnia Technet, Poczta Polska S.A.  Autor zgłaszający pracę w imieniu  swoim i współautorów jest zobowiązany uprzednio uzyskać ich pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz przekazać ją Wydawcy.
 

Autor zgłaszający pracę (i ewentualni współautorzy) są zobowiązani do zawarcia umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy na Wydawcę. Formularz umowy, po pobraniu z systemu edytorskiego wydrukowaniu, podpisaniu przez Autora (wszystkich współautorów) i po zeskanowaniu dokumentu), musi być wprowadzony do tego systemu w toku zgłaszania pracy. Po przyjęciu pracy do publikacji, Autor może otrzymać egzemplarz umowy podpisany przez osobę reprezentującą Wydawcę”

 
 
RODO - personal data:  / English version /
 

Editorial and Publishing Committee of the Polish Psychiatric Association kindly informs that the personal data of Authors and Reviewers are - based on their consent signed in  editorial system - processed in order to publish and disseminate the received work. This consent may be revoked at any time. The names and affiliations of the authors after their publication are available in the international space in print and on the journal's website. Personal data of Authors and Reviewers may be - at their request - corrected or deleted from the Editorial System at any time.

 
A person participating in the publishing process of Editorial and Publishing Committee of the Polish Psychiatric Association journals  is required to submit a statement regarding the consent for processing of personal data necessary to carry out the publishing process and dissemination of the article by the Publisher (KRW PTP - Editorial and Publishing Committee of the Polish Psychiatric Association) and entities cooperating for these purposes: the printing company Technet, Poczta Polska SA. The author submitting a work on behalf of himself and his co-authors is required to obtain their prior written consent for processing of personal data, and to provide it to the Publisher.

 

The author submitting the work (and possible co-authors) is required to conclude an agreement concerning the transfer the copyrights of the work to the Publisher. The contract form, after downloading from the editorial system, printing, signing by the Author (all co-authors) and after scanning the document, must be entered into this system during the submission of the work. After accepting the work for publication, the Author may receive a copy of the contract signed by the person representing the Publisher.

 

 ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-