PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4(171)Psychoterapia 4 (171) 2014
strony: 5–12
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/31385
Janusz Galli
O „decydującej chwili”
On „the decisive moment”
Streszczenie
Autor, opisując fenomen tzw. decydującej chwili, wskazuje na dynamikę zjawisk przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowych prowadzących do zmiany w pacjencie oraz w relacji terapeutycznej. Opisywane zjawiska ilustruje przypadkiem klinicznym.
Summary
During the process of psychotherapy, there are specific changes that are sometimes expressed strongest in given moments in the transference. These „decisive moments” are signs indicating the changes taking place within the system created jointly by the therapist and the patient. In the writings of Freud and Klein can see references to such „decisive moments” that are understood by them as a moment of the severity of the transference of the =therapeutic relationship, or as an instance of the process of reparations in the lives of psychiatric patients. However, the concept of WR Bion’s container and type of bond occurring within it allows a fuller development of the concept of „the decisive moment”, which is reflected in the system transference - countertransference . The observation of such „decisive moments” by the therapist allows him to conceptualise the changes taking place within the transference - countertransference, and determine the direction of these changes.
key words: decisive moments, transference


Psychoterapia 4 (171) 2014
strony: 13-24
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/29994
Michał Jasiński
Terapia koherencji jako synteza wniosków z konstruktywistycznej praktyki klinicznej i odkryć neuronauki
Coherence therapy as a synthesis of conclusions from constructivist clinical practice and neuroscience discoveries
Streszczenie
W artykule przedstawiono terapię koherencji, znaną wcześniej jako terapia krótkoterminowa zorientowana na głębię. Konstruktywizm — epistemologia leżąca u jej podstaw, został krótko opisany wraz z jego wpływem na psychoterapię. Przedstawiono również zbieżność terapii koherencji z przełomowym odkryciem rekonsolidacji pamięci, dokonanym w dziedzinie neuronauki. Następnie przeanalizowano implikacje tej zbieżności dla praktyki terapeutycznej i opisano proces terapii koherencji. Zaproponowano także nowy kierunek w integracji psychoterapii.
Summary
The article presents features of a recent constructivist approach – coherence therapy, formerly known as depth-oriented brief therapy. Constructivism – the epistemology that informs it, is described briefly with its influence on psychotherapy. Coherence therapy’s convergence with a crucial neuroscientific discovery of memory reconsolidation is thoroughlydiscussed and the implications of this convergence for psychotherapy are suggested. Coherence therapy’s process is described and a new possible way for integration in the field of psychotherapy is suggested as well.
key words: coherence therapy, constructivism, memory reconsolidation


Psychoterapia 4 (171) 2014
strony: 25-31
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/30719
Anna Wójcik-Krzemień
Między troską a przemocą — o relacji z pacjentem w kontekście opieki medycznej
Between care and violence — about the relation with the patient in medical care
Streszczenie
Celem artykułu jest refleksja nad znaczeniem słowa „opieka” oraz nad rolą relacji w opiece medycznej. W oparciu o doświadczenia z pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (przedstawione przykłady towarzyszenia oraz dialogi z pacjentami), autorka dowodzi, iż relacja z pacjentem jest nieodłączną częścią opieki nad człowiekiem w chorobie. Sama sytuacja choroby może być przez pacjenta interpretowana jako forma skierowanej na niego przemocy, usprawiedliwiona i konieczna przemoc zawarta jest także w działaniach medycznych służących walce z chorobą. Obecność i umiejętność słuchania, wrażliwość na różne formy ekspresji intymności drugiego, wskazują drogę
uchronienia pacjenta, znajdującego się w sytuacji granicznej, przed dodatkową przemocą w opiece.
Summary
The aim of this article is to ponder on the meaning of the word ‘care’ and the role a relation plays in caring. The article is a result of the author’s experience gathered while working at a health care center. The method used is the participant observation. Attempts at accompanying the patients and dialogues with them are presented in order to illustrate the statement that the relation is an essential element of care, with the patient being its subject (not object). Paying attention to the relation should be an imperative for those who take care of others. Care is the answer to the disease, which the suffering patients interpret as violence directed towards themselves. Medical gestures contain justified violence which is used in fighting against the disease. The relation with the patient may also become “infected” with violence. The ethics of presence: sensibility towards different forms of expressing the other person’s intimacy and keeping discretion at the same time show the way to protect the patients from the unnecessary, additional violence in care. Being present and listening to the patients, which constitute basic aspects of accompanying, enable the patients to feel hospitality in the relation, which from their point of view is, indeed, very much needed while experiencing the grave situations of suffering (and death).
key words: the ethics of presence, violence in care, relation with , person-subject of care


Psychoterapia 4 (171) 2014
strony: 33-40
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/27837
Marek Tański
Czy i jaka filozofia edukacji może sprzyjać psychoterapii? Kilka aksjologicznych uwag na marginesie rozważań V.E.Frankla
What kind of philosophy of education can foster the pychotheraphy? Some axiological points on the margins of V.E.Frankl’s considerations
Streszczenie
Autor zastanawia się nad wzajemnymi relacjami między psychoterapią, szczególnie logoterapią, a edukacją. W związku z tym, podstawowym pytaniem staje się: czy i jaka filozofia edukacji sprzyja psychoterapii? Odpowiedzi może dostarczyć psychoterapia zorientowana na ideały i wartości, dzięki którym istotne staje się dla człowieka przekraczanie, poszukiwanie twórczych napięć intensyfikujące potencjalne, ludzkie zdolności. Związek psychoterapii z edukacją został uchwycony na przykładzie V.E. Frankla, szczególnie jego niedawno przetłumaczonego na język polski dzieła Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Autor rozważa związek logoterapii z edukacją w kontekście woli sensu, której spełnianie nie może być powodowane dążeniem do przyjemności albo uzależnieniem się od dążenia do mocy. Edukacja nie może narzucać sztywno celów, tylko przeprowadzać człowieka przez meandry życia, uaktywniając jego samodzielność. Metafora przewodnika oddaje istotę „edukacyjnych oddziaływań”, wzbogacających ludzką wrażliwość. Tylko taka edukacja może przybliżać się do sztuki odnajdywania sensu i wartości w konkretnych sytuacjach życiowych człowieka i sprzyjać oddziaływaniom logoterapeuty. Ten z kolei ma pomagać w uświadomieniu pacjentowi przyjęcia odpowiedzialności wobec sytuacji życiowych, w które niejednokrotnie został wrzucony przez los.
Summary
The author wonders for mutual relationships between psychotherapy, especially logotheraphy, and education. Thus, the basic question is: does education,  and what kind of education, favors psychotheraphy? The answer may be psychotherapy oriented on ideals and values. Thanks to psychotheraphy,  it becomes essential for human to trangress, search creative tensions, which intensify  human potential abilities. Connection between psychotherapy and education was caught on the example of V. E. Frankl, especially his – recently translated into Polish – The will of meaning. Foundations and applications of logotherapy. The author considers connection between logotheraphy and education in the context of will of the meaning. The fulfillment of the will can not be caused by the desire of the pleasure, or addiction to will of the power. Education can not impose the aims; it should lead human against the twists and turns of life, activating his independence. The metaphor of guide is adequate to “educational impacts”, which enrich human’s sensitivity. Only this kind of education can bring closer to the art of finding the sense and values in specific situations in human’s life, and promote logoterapist’ s actions. The logoterapist must help patient to understand his responsibility to situations in life, in which he was cast by the fate.
key words: logotherapy, philosophy of education, will to meaning


Psychoterapia 4 (171) 2014
strony: 41-48
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/27651
Anna Salamon
Perspektywa logoteorii — pomoc w rozumieniu człowieka poszukującego sensu
FREE ENGLISH FULLTEXT: The perspective of logotheory — help in understanding humans searching for meaning
Streszczenie
Artykuł stanowi próbę stworzenia psychologicznego rozumienia historii mężczyzny doświadczającego wewnętrznego konfliktu wartosearch for ści, związanych z posiadaniem orientacji homoseksualnej i zaufaniem doktrynie Kościoła katolickiego. Logoteoria Frankla pozwala ująć jego trudności w kategoriach osobistego poszukiwania sensu i celu istnienia, odchodząc od patologizacji tego rodzaju przeżyć.
Summary
The inspiration to write this article was a conversation between the author of the text and the man who deems himself homosexual. At the same time his relationship with God is of great value for him. He understands this relationship according to the teaching of the catholic church. Having heard the story about the man’s life, the author searches for the answer to the following question: which theoretical perspective could help to deepen the understanding of his experience, while keeping the respectful approach towards its various aspects. The author takes the hermeneutic approach while reflecting upon the content of the story she had listened to and the works of V.e. Frankl. The author reaches the conclusion that logotheory meets her expectations regarding the understanding of the subject’s experience in a sufficient way. the perspective shows the unique and individual nature of his experience. During different periods of his life, he has faced the tension between practicing his faith and various desires conected with his homosexuality. In the context of logotheory, this tension may be considered as the area of personal search for meaning. This theory, relating to various areas of human existence, emphasises the importance of the search for meaning. This process is inevitably linked with some kind of tension, which is called noo-dynamics. The perspective described in logotheory is connected with an attitude of respect to the spiritual area of people’s experience; and it prevents us from ontological reductionism.
key words: logotheory, noo-dynamics, meaning


Psychoterapia 4 (171) 2014
strony: 49-61
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/30941
Wiesław Sikorski
Uteatralnianie psychodramy dziecięcej — wymysł czy konieczność?
Theatricality of children psychodrama — figment or necessity?
Streszczenie
Autor, opierając się na zasadach psychodramy sformułowanych przez Moreno, przedstawia argumenty mające przekonać terapeutów stosująpsychodrama cych psychodramę w pracy z dziećmi do jej teatralizacji. Scena służy leptheatricality szemu organizowaniu przestrzeni do zabawy, rekwizyty (w tym: rekwizyty wyobrażeniowe) inspirują do wchodzenia w różne psychodramatyczne role, muzyka i efekty dźwiękowe oraz światło wyzwalają określony nastrój i zwiększają siłę uczuć. Opierając się na doświadczeniach w pracy psychodramatycznej z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania Autor dowodzi, że uteatralnianie psychodramy pomaga w zmniejszaniu trudności w relacjach interpersonalnych.
Summary
This article attempts to determine whether psychodrama involving children should be theatrical -supported theatrical means. the author suggests that the playful nature of children’s psychodrama somehow makes it necessary to use different objects originating from a classical theater. this concerns in the peculiarity of scene, props, sound effects and music, light and colour. According to the author, the children psychodrama loses its power and the idea of therapeutic theater without these physical means. the author quotes proofs that psychodrama has the theatrical origin and still uses his achievements on this. in his view, the ancient Greek theater, medieval theater, „commedia dell’arte” and shakespearean theater there are indisputable roots of psychodrama, the currents forming original source or specifically understood leaven. the author gives specific examples revealing the proximity of the psychodrama of these theaters. the typical for them practice of colouring or exaggerate the acting, expectation from he actors of large own invention and expressiveness in the created characters, and above all insistent endeavour to pursue action plan is certainly symbolic elements connecting those theaters with the child psychodrama. in conclusion, the author states that the theatricality of the children psychodrama is well-founded, and even very required. it is therefore not a figment but a necessity.
key words: psychodrama with children, part, theatricality


Psychoterapia 4 (171) 2014
strony: 63-75
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/30926
Maciej Janowski, Monika Biedrycka
Skutecznosć psychoterapii Gestalt w zakresie regulacji emocji u pacjentów z zaburzeniami nerwicowym/lękowymi
The effectiveness of gestalt therapy in the area of emotion regulation conducted in patients with neurotic/anxiety disorders
Streszczenie
Autorzy prezentują badania, których celem była ocena wpływu terapii grupowej w podejściu Gestalt na strategie regulacji emocji, stosowane przez pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych. Artykuł wprowadza czytelnika w problematykę regulacji emocji, opisuje optymalne i zakłócone strategie reagowania oraz metody terapii Gestalt, związane z wprowadzaniem zmian w tym zakresie, jak również wyniki badań, wskazujące na zakres skuteczności tego rodzaju oddziaływań.
Summary
Objectives: the aim of the paper is to evaluate effectiveness of Gestalt therapy in the area of emotion regulation. Affective processes and regulation of emotion play an important part in the aetiology and clinical description of neurotic/anxiety disorder. When people who suffer this type of disorder face a negative experience they often use disadvantageous strategies, such as compulsive activities or avoidance. One of the meaningful aims of Gestalt therapy is to change that negative patterns of reaction, therefore the evaluation of its effects reinforces critical thinking about the therapy effectiveness.
Method: 21 participants of Gestalt therapy groups were subjects of the research. the control group contained the same amount of people. three questionnaires were used to assess strategies of emotion regulation: the courtauld emotional control scale (cecs) by Watson and Greer, the Anger expression scale (seG) by Ogińska-Bulik and Juczyński and the Questionnaire of emotion regulation Adequacy (KAre) by Janowski in which the subjects had to indicate strategies that they would probably use in emotional situations and those that they assessed as being the most profitable. Questionnaire answers were collected on the beginning of Gestalt therapy and three months later.
Results: the results have shown some expected changes within the declared reactions, but the significant modification of most optimal answers has not been noticed.
Conclusions: short-lasting positive effects of Gestalt therapy in the field of emotion regulation were confirmed.
key words: neurotic disorder, evaluation of Gestalt psychotherapy


Psychoterapia 4 (171) 2014
strony: 77-87
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/30178
Wojciech Rachel, Agnieszka Turkot
Psychoterapia pacjentów depresyjnych w starszym wieku stosowana na psychogeriatrycznym oddziale stacjonarnym
i dziennym

Psychotherapy in older adults with major depression in a psychogeriatric ward
Streszczenie
Autorzy dzielą się własnymi doświadczeniami i refleksjami na temat stosowania psychoterapii indywidualnej i grupowej u pacjentów w podeszłym wieku na stacjonarnym i dziennym oddziale psychogelate-life depression riatrycznym. Psychoterapia osób starszych wydaje się bardzo ważnym elementem kompleksowego leczenia, a jej charakter powinien być oparty na holistycznej wizji człowieka. W literaturze przedmiotu najlepiej udokumentowana jest skuteczność indywidualnej psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach problemu.
Summary
psychotherapy of the elderly appears to be a very important part of comprehensive treatment, and its character should be based on a holistic vision of the patient. the effectiveness of the individual cognitive-Behavioral psychotherapy (cBt) and problem solving therapy (pst) is well established in clinical trials. in treating patients at the psycho geriatric ward, on account of the described clinical state placed in the article, we apply supportive therapy (st) and the existential approach. An important element of therapy is a holistic approach to the needs of the patient, an attempt to understand their internal conflicts, a focus on long-term therapy and the setting of realistic goals tailored to the patient’s abilities. A positive change in thinking can bear fruit in the patient’s everyday life, their functioning, and in their relationships with other people. it seems, that in elderly people, the choice of the psychotherapeutic method should be adapted individually to the clinical state, therapeutic readines to work and one’s situation in life of the patient in this article, the authors share their own experiences and reflections on the use of individual and group psychotherapy with elderly patients in the psychogeriatric ward.
key words: caregivers, psychotherapy, psychogeriatrics, Alzheimer’s diseaseLista recenzentów Psychoterapii za rok 2014ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-