PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4 (151)

PSYCHOTERAPIA 4/2009

 

Paweł Glita

Użyteczność pojęcia deficytu i defektu w procesie psychoterapii             5–16

The usefulness of deficit and defect categories during the process of psychotherapy             5–16

Streszczenie

Autor przedstawia aktualne koncepcje deficytu i defektu w odniesieniu do cech pacjenta oraz sposobów ich przejawiania się w relacji terapeutycznej. Nawiązuje też do znaczenia deficytu i konfliktu w powstawaniu zaburzeń osobowości. Artykuł poparty jest przykładami z pracy psychoterapeutycznej, przez co może być szczególnie pomocny w pracy klinicznej.

Summary

The aim of this article is to outline the usefulness of „deficit” and „defect” categories in the process of psychotherapy in psychodynamic terms. Because there is no common definition of these concepts, at first the author analyses how they are used in a clinical practice (we talk about e.g. „cognitive” or different „emotional” deficits, „organic” or „post psychotic” defects). Sometimes these phrases have very pessimistic connotation for the outcome of psychotherapy. The author refers to different psychoanalytic theories (e. g. H. Kohut, M. Balint, H. Deutsch, F. Pine) to show that these concepts have their origin in two sources. The first one is the accumulation of psychological and neuropsychological knowledge on the determinants of irreversible changes in patient’s personality. These changes result from brain dysfunctions, early relationships or developmental environment. The second source is the strong experience of countertransference inefficacy as well as limitations of psychotherapy as the method of facilitating positive changes in the patient’s life. Clinical examples are used to show therapeutic implications of the discussed concepts. The author focuses on the necessity of distinction between deficit and dissociation, interpersonal nature of deficit and defect diagnosis as well as the possible determinants and consequences of premature diagnosis of deficit or defect.

deficit, defect, psychotherapy

  

Wiesław Sikorski

Komunikacyjne i terapeutyczne znaczenie za chowa ń niewerbalnych terapeuty i pacjenta             17–27

Communication and therapeutic meaning of therapist and patient non-verbal behaviours             17–27

Streszczenie

Autor porusza ważną kwestię komunikacji niewerbalnej między terapeutą a pacjentem. Uwrażliwia czytelnika na wagę, jaką do odbieranych przez siebie pozasłownych komunikatów przykłada pacjent. Wskazuje na konieczność doskonalenia własnego warsztatu przez terapeutów poprzez analizę komunikatów nadawanych przez obie strony uczestniczące w terapii.

Summary

The most important skills necessary for effective interaction between therapist and patient, are usually non-verbal. Results of several studies indicate that non-verbal communication of the therapist is one of the most important factors in the level of satisfaction felt by the patient. It is not surprising therefore that there are many conditions for which non-verbal communication is functionally important both for the therapist and for the patient. To take full advantage of the power of non-verbal communication in interactions with patients, the therapist should be aware of occurrence of the five key communications services that non-verbal communication in the psychotherapeutic context: a) exchange of emotions, b) metacommunication, c) the protection of the sense of one’s self, d) the formation and control of the impression and e) the support. To increase the efficiency of interaction with patients, therapists should first of all refer to the dysfunctional properties in theirs style of non-verbal communication (e.g., preference to non-verbal behaviour characteristics of people with high power, such as: too relaxed, opened and expansionary position of body; over slow pace of speaking; too brazen and direct visual contact, dynamic and planned actions and target long pause during the speech). Therapists and patients should also attach enormous importance to the improvement of their own non-verbal communication skills to enhance the effectiveness of mutual contact. Particular attention should be focused on the development of a communication that is needed to create the mutual agreement and mutual empathic reacting on oneself.

non-verbal communication

 

Lidia Popek

Współczesne tendencje w psychoterapii niemowląt i małych dzieci             29–35

Contemporary tendencies in infants and toddlers psychotherapy             29–35

Streszczenie

W artykule przedstawione są dwa rodzaje Programów Wczesnej Interwencji, czyli zestawu wychowawczo-terapeutycznych metod przeznaczonych dla małych dzieci w celu poprawy ich stanu zdrowia i samopoczucia, połączonych z programem wsparcia dla ich rodzin. Autorka opisuje programy interwencji perinatalnych oraz programy wizyt domowych, stosowanych w Stanach Zjednoczonych od połowy lat 80. ubiegłego wieku jako metody prewencji zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych i behawioralnych u dzieci.

Summary

The article presents the principle rules which psychotherapists who work with children have to follow and the models of therapy associated to the character of children disorders.Two groups of the Early Intervention Programmes have been discussed more widely: the promising perinatal interventions and home visiting programmes. The results of the controlled trials confirm the efficiency of these types of programmes, both in reference to the improvement of the functioning of families and to the reduction of the health and developmental problems of the small children.

infants and toddlers psychotherapy, preventive interventions

 

Małgorzata Talarczyk

Lęk nocny i za burzenia snu u dzieci - model pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami             37–51

Night fears and child sleep disorders - therapeutic work model with child and parents             37–51

Streszczenie

Autorka opisując przypadek prezentuje model psychoterapii łączący terapię rodzinną w podejściu systemowym oraz terapię indywidualną w podejściu behawioralno-poznawczym. Przedstawia koncepcję i praktyczne zastosowanie „nocnego łącznika” w leczeniu zaburzeń snu u dzieci.

Summary

The article describes a therapeutic work model with children and their parents, used in cases of night fears and child sleep disorders. The submitted symptoms addressed children aged 7–12 and were based on difficulties in falling asleep without the physical proximity of a parent or waking up of the child at night identifying fear and the need to be close to their parent. The presented psychotherapy model was devised by the author, based on years of clinical practice and search for the quickest available forms of aid to both children and their parents. The psychotherapy was carried out in forms of family therapy in the systemic approach and individual child therapy, carried out in a cognitive-behavioural approach. The presented therapeutic model is based on a case study.

night fears, sleep disorder, psychotherapy

 

Agnieszka Wzorek

Rodzina z dzieckiem z zaburzeniam i słuchu - spojrzenie systemowe             53–64

A family with a child with disorders with the hearing - systemic approach             53–64

Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury dokonano analizy funkcjonowania rodzin z dzieckiem z zaburzeniami słuchu. Przedstawiono dwa studia przypadków: rodziny z niemowlęciem, u którego zdiagnozowano niedosłuch, oraz rodziny adopcyjnej z niesłyszącym nastolatkiem. Kliniczne studia przypadków stanowią ilustrację różnych etapów radzenia sobie rodziny z sytuacją trudną, jaką jest zaburzenie słuchu dziecka w zależności od momentu objęcia rodziny pomocą psychologiczną.

Summary

The article describes the functioning of two families with children with disorders of the hearing. The first analysis deals with a family with a baby; the other with an adoptive family of a teenager, both children have disorders of the hearing. The clinical case studies serve as the illustration of different consequences which the disorder of the hearing brings to the family system and the importance of getting professional therapeutic help.

disorders or the hearing, family therapy

 

Katarzyna Prot

Badania nad skutkami Holokaustu      65–76

The study on the distant effects of Holocaust trauma 65–76

Streszczenie

W artykule przedstawiona jest zmiana perspektywy w badaniach nad ocalałymi z Holokaustu - od koncentracji na objawach potraumatycznych, do odkrywania źródeł siły umożliwiającej przetrwanie. Autorka dokonuje skrótowego, chronologicznego przeglądu badań nad ocalałymi z Holokaustu i wyróżnia występujące najczęściej problemy psychologiczne u ocalałych: nieakceptowanie separacji oraz lęk przed bliskością, trudności w określeniu tożsamości osobistej i społecznej, podatność na zranienie i poczucie winy.

Summary

Some time has to pass before any society is able to handle the subject of collective trauma and its consequences. Thus the Holocaust, despite relatively numerous studies devoted to this problem, remains a taboo issue to the professional community of psychologists and psychiatrists. This article presents the results of the study on the distant effects of Holocaust trauma and the change of focus in the research on the Holocaust survivors. While in early research, the emphasis was on pathology, i.e. post-traumatic symptoms presented by the survivors, at present more and more studies are concerned with survivor characteristics such as their strengths, ability to survive, and capability of returning to life after the trauma. The author discusses the PTSD model in the context of other possible consequences of trauma, such as the effects of trauma on the survivors’ personal and social identity, on their family relations, survivor’s vulnerability and „survivors guilt”.

Holocaust, PTSD

 

Andrzej Cechnicki, Haim Knobler

Nasza młodzież – nasza przyszłość             77–85

Our youth - our future  77–85

Streszczenie

Autorzy przedstawiają wstępne założenia oraz pierwsze doświadczenia wynikające z realizacji projektu: „Być młodym w Polsce — być młodym w Izraelu” . Rysują historię dochodzenia do niego poprzez doświadczenia spotkań między profesjonalistami pracującymi w psychiatrii krakowskich i jerozolimskich katedr.

Summary

In Poland, subjects related to the real, common history of Poles and Jews were mostly passed over with silence until the 1980’s. The authors describe the history of the Polish-Israeli dialogue which was initiated by employees of the Psychiatry Hospital in Kraków; the breaking of silence and building relations based on trust. They write about the tragic dimension of those relations, that is, bringing up subsequent generations of Israeli youths with the conviction that Poland is only the place of the Holocaust, and about an attempt to change that. They write about the project entitled „To be young in Poland — to be young in Israel”, a common effort of many communities dedicated to building partnerships between Israeli and Polish schools, enabling the youths to stay with their peers’ families, enhancing the agreement and enabling to feel safe.

Polish –Israeli dialogue

 

Moshe Landau

Smutek po utracie 87–89

Sorrow after loss   87–89

Streszczenie

Autor dzieli się własnymi refleksjami doświadczenia przyjazdu do Krakowa i kontaktu z diasporą żydowską. Przedstawia psychologiczne mechanizmy kształtujące stosunek Izraelczyków do ocalonych. Rozwijając myśl Marii Orwid autor rozważa, w oparciu o teorię Biona, tworzenie znaczeń uczuciowych i katastroficzną zmianę jako zmasowaną utratę wartości.

Summary

The author discussed Maria Orwid’s thoughts, using Bion’s theory in terms of creating emotional meaning and catastrophic change, as a mass loss of values.

loss of values 


Komunikaty

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-