PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4 (147)

Psychoterapia 4/2008 

Marcin Rzeszutek, Katarzyna Schier

Tak bolesne, że aż obce? — związek pomiędzy depresją a obrazem ciała u młodych dorosłych             5-16

So painful, that alien? — the link between depressssion and body image in young adults             5-16

Streszczenie

Autorzy na podstawie badań przeprowadzonych na grupie

150 osób podejmują analizę zależności między depresją a obrazem ciała rozumianym jako psychiczna reprezentacja własnego ciała. Uzyskane wyniki wskazują, że osoby z depresją postrzegają własne ciało w sposób negatywny, co wiąże się z negatywnym przeżywaniem siebie i otoczenia, a także wspiera hipotezę mówiącą, że negatywne uczucia związane z depresją mogą być „przenoszone” na ciało. W artykule przedstawiono również nie stosowane dotąd w Polsce narzędzie do pomiaru obrazu ciała – Wielowymiarowy Kwestionariusz do Badania Obrazu Ciała (MBSRQ).

Summary

The aim of this work was to investigate the links between the depression and the body image in young adults. The concept of body image was defined as a mental representation of the human body, which is usually unconscious and have cognitive, affective and behavioural aspects. Body image is a part of the person’s identity. The subjects of this study were 150 students of five different universities in Warsaw (30 persons from each university) in the age between 18 and 26 years, such as the University of Warsaw, the Warsaw University of Technology, the Medical University of Warsaw, the Warsaw School of Economics and the Academy of Fine Arts. The subjects filled in The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire — (MBSRQ) of Thomas F. Cash and The Beck Depression Inventory — Second Edition — (BDI-II) of Aaron T. Beck. The obtained results show that depression in young adults is connected with the way of experiencing their body (on various dimensions of their body image).

 

Maciej Pilecki, Patrycja Cygankiewicz

Specyfika, zasady i dylematy terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym         17-27

Specificity, rules and dilemmas of therapy in patients diagnosed with anorexia nervosa within the frames of the Adolescent Psychiatric Ward    17-27

Streszczenie

Autorzy prezentują swoje dotychczasowe doświadczenia w terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego hospitalizowanych w młodzieżowym wielodiagnostycznym oddziale psychiatrycznym. Opisując model opieki nad pacjentkami z zaburzeniami odżywiania się zwracają uwagę na trudności w pracy terapeutycznej, wynikające m.in. z gwałtowności narastania objawów i ich chroniczności, niskiej motywacji pacjentek do leczenia, wątpliwości zespołu leczącego co do zasadności łączenia metod behawioralno-poznawczych z podejściem psychodynamicznym, mnogości ról podejmowanych przez terapeutów.

Summary

The present article attempts to summarize the authors’ experiences in the therapy of patients diagnosed with anorexia nervosa treated within the frames of the adolescent

multi-diagnostic in-patient ward. One of the most important elements that determines our therapy offer is the specificity of the group of patients diagnosed with anorexia nervosa and hospitalized in the ward. Patients can be described as difficult-to-treat for many reasons, among others, because of sudden symptoms’ increase, their chronicity, or ineffectiveness of outpatients clinic treatment. Our comments and observations are made from the perspective of psychodynamic psychiatry and psychotherapy. In psychodynamic and psychoanalytical literature, anorexia nervosa is sometimes treated as a syndrome of a prepsychotic, personality or neurotic character. At least a dozen different understandings of dynamic causative mechanisms are mentioned in this context. An important supplement of dynamic theories that we have taken up is an attempt to understand the relations between individual psychopathology of a patient and functioning of the family system. Families of girls with the anorexia nervosa problem can be perceived as not helping their children in creating their own personality, one that is well-separated from the outside world. Therapy in the ward is based on therapeutic community, nutrition contract, family therapy, individual therapy, group therapy, artetherapy, and physiotherapy. None of the therapy forms can be deemed as dominating. They should rather be perceived as complementary. The model for treatment of patients with eating disorders that we have developed within the frames of the ward is accompanied with our numerous doubts, concerns and discussions, and it is not yet final.

 

Anna Brytek-Matera, Edyta Charzyńska

Jak pacjentki z jadłowstrętem psychicznym radzą sobie ze stresem?             29-42

How do anorexic patients cope with stress?             29-42

Streszczenie

W artykule przedstawione są wyniki badań przeprowadzonych przez Autorki w celu określenia sposobu radzenia sobie ze stresem przez pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Badania były przeprowadzone w Polsce i Francji, a uczestniczyło w nich 65 pacjentek, których średnia wieku wynosiła około 18 lat. W badaniu zastosowano kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem Brief COPE Carvera (1997) oraz Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania Garnera i wsp. (1983).

Summary

The study is aimed to compare coping strategies in the population with anorexia nervosa. The study posed the question whether or not there are differences within scores of coping strategies between the group with eating disorders and the healthy group. The authors assume that less adaptive coping strategies (based on emotions) often appear in persons with eating disorders rather than amongst the healthy population. The study involved 65 patients who were diagnosed according to DSM-IV criteria, and a control group consisting of 65 women. Measures included the Brief COPE by Carver (1997) and the Eating Disorder Inventory by Garner et al. (1983). The results showed that there are statistically significant differences in coping strategies in both the examined groups. They belong to the following strategies: positive reinterpretation, a sense of humour, acceptance, and denial. This opens new perspectives for anorexia nervosa therapy, which should be based on changing less adaptive coping strategies and problem solving rather then avoiding them.

 

Agnieszka Lelek, Barbara Bętkowska-Korpała

Doświadczanie własnego ciała u kobiet z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) — doniesienie z badań  43-51

Body image issssues among female Adult Children of Alcoholics (ACOAs) — research report             43-51

Streszczenie

Autorki w swoim artykule przedstawiają wyniki badań, zrealizowanych na grupie kobiet z syndromem DDA, z zastosowaniem kwestionariusza „Ja cielesne” w oprac. Beaty Mikuckiej i ustrukturowanego wywiadu. Celem badania była analiza sposobu doświadczania własnego ciała przez kobiety, które zgłosiły się do NZOZ Krakowskiego Centrum Uzależnień w celu objęcia ich programem terapeutycznym. Wyniki przeprowadzonych analiz dostarczają cennych wskazówek dla postępowania terapeutycznego.

Summary

Background. The aim was to examine body image among female Adult Children of Alcoholics (ACOAs). Method. 43 female Adult Children of Alcoholics (average age: 26) had been chosen to participate in the study and they were examined with the Body Self Questionnaire by Mirucka. The control group consisted of 43 females (average age: 24.5) examined with an identical Questionnaire. Results. Analyses showed visible differences in body image between those females examined with ACOAs syndrome and those of the control group with respect to the acceptance of one’s body and experiencing intimacy. Two clusters have been displayed within the studied group, which point to non-homogenous body image experience among respondents. Conclusions. In comparison to the control group, respondents with ACA syndrome have an inferior body image. Among those examined with ACA syndrome, 40% females have distorted body image with regard to acceptance of one’s body, experience of intimate relations, disclosure of femininity and relation towards eating and body weight, experiencing physical intimacy. It is advisable to use self-experience through the body and body’s perception and its role in emotional self-regulation during therapeutic work with ACA females.

 

Aleksandra Wieczorek

Analiza przypadku pacjentki z zaburzeniami osobowości typu borderline hospitalizowanej na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 53-63

A case study of the borderline personality disorder patient hospitalized in the Personality Disorders Treatment Department             53-63

Streszczenie

Autorka opisuje przebieg terapii 19-letniej pacjentki z zaburzeniami osobowości typu borderline prowadzonej w ramach Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZOiN) Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Na wstępie dokonuje krótkiej prezentacji samego oddziału oraz procesu kwalifikacji pacjentów do leczenia. Dalsza część przedstawia dane biograficzne pacjentki oraz informacje związane z wcześniejszym leczeniem. Następnie omówiona zostaje indywidualna sześciomiesięczna praca z pacjentką prowadzona w ujęciu psychoterapii psychoanalitycznej.

Summary

The article is a description of the case of 19 years old female patient diagnosed as having a borderline personality disorder who was hospitalized in the Personality Disorder Treatment Department of Józef Babiński Memorial Hospital in Krakow. The first part of the paper presents brief information about the Department and the process of admission to it. The next part describes the biography data of the patient and her previous treatment. Then the author presents a description of the individual, six months lasting process of psychoanalytical psychotherapy.

 

Bartosz Treger

Granice psychoterapii             65-71

The frames in psychotherapy             65-71

Streszczenie

Autor artykułu przedstawia indywidualną pracę terapeutyczną z pacjentem młodzieżowym, który we wczesnym dzieciństwie doznał głębokiej deprywacji więzi, a następnie wielu traumatycznych doświadczeń. Przedmiotem rozważań jest wpływ zarówno stabilnej, długotrwałej relacji terapeutycznej, jak też innych korektywnych doświadczeń w środowisku pacjenta. Autor stawia pytanie o możliwości psychoterapii i trwałość zmian zachodzących w człowieku.

Summary

The author presents clinical and social material from the treatment of a patient with deep traumatic experiences connected with unreliable attachment. The paper discusses what in fact is the curative factor, whether psychotherapy is enough or a social corrective change must have been applied.

  

Agata Leśnicka

Psychoterapia on-line w polskim Internecie: przegląd witryn             73-82

On-line psychotherapy in Polish Internet: overview of websites             73-82

Streszczenie

Autorka opisuje nowe zjawiska w szerokim obszarze pomocy psychologicznej oferowanej poprzez upowszechnione komunikatory internetowe. Odwołując się do znajdowanych polskojęzycznych witryn i zawartych w nich anonsach omawia zalety i niebezpieczeństwa wynikające z tej formy pomocy.

Summary

On-line psychotherapy can be defined as a contact with mental health professional mediated by the Internet. It is a new form of help of unconfirmed validity but as its popularity grows it seems important to study this particular field. Aim. The aim of this report was to observe the available Polish websites offering on-line therapy as far as the ethical issues and crucial information for the potential client are concerned. I also wanted to verify whether certified therapists would have better sites that those not certified. Material and methods. Websites were checked according to 16 issues based on rules established by various associations gathering psychotherapists. Those sites were located in the Internet according to words: „e-terapia”, „cyberterapia”, „psychoterapia on-line”, „psycholog online”, „terapia przez internet”. Results. In total, 36 websites were assessed. The average grade was 6.35 +/- 2.92 out of 16. Most of the on-line therapists were psychologists and most often they offered contact via e- mail but also via Skype, telephone or chat room. Certified therapists had better websites. Conclusions. There is a need for clear ethical outlines for e-therapy in Poland as well as further research into the efficiency of such form of treatment. Therapists seem to avoid informing potential patients about such aspects that may be discouraging from using this service.

 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-