PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3 (158)

 

Psychoterapia 3 (158) 2011
strony: 5–15

Katarzyna Schier
Tajemnica vs. bliskość — różne sposoby rozumienia ciszy w procesie terapeutycznym
Secrecy versus closeness — various ways of understanding the phenomena of silence in the psychotherapeutic process
Streszczenie
W artykule przedstawione są dwa rodzaje rozumienia ciszy w przebiegu psychoterapii: jako formy oporu oraz jako wyrazu intymności i bliskości. Autorka dokonuje analizy ciszy w oparciu o założenie, że jest ona zjawiskiem wiążącym się
z problemem tajemnicy (m.in. tajemnicy rodzinnej). Przedstawiona ilustracja kliniczna obrazuje proces transformacji zjawiska ciszy w procesie psychoterapii psychoanalitycznej: od oporu do doświadczania bliskości w relacji.
Summary
The author presents different ways of understanding the phenomena of silence in the process of psychoanaltycially oriented psychotherapy. In connection with the theory of Alberto Eiguer she analyses the transgenerational transmission of the family secret and its consequences for the psychological functioning of the family members. One does not speak about the family secret; there is “silence” in the family. The ways of working through the family secrets are illustrated with the clinical material – a vignette from a therapy of a young woman. The analysis of the phenomena of silence in the therapeutic process in terms of closeness and intimacy ends the presentation. This is a different kind of silence; the silence that cures.
transgenerational transmission
resistence in psychotherapy
relation trauma
healing factors in psychotherapy


Psychoterapia 3 (158) 2011
strony: 17–23

Małgorzata Opoczyńska, Maria Rostworowska
Dialog z rodziną czy z mapami rodziny? Kilka uwag na temat pułapek leczenia dostosowanego do potrzeb
Dialoque with family or with family maps? Some remarks on the traps of the need-adapted treatment
Streszczenie
Autorki, na przykładzie historii niepowodzenia w nawiązywaniu współpracy z pacjentem i jego rodziną, podejmują proces reflektowania ograniczeń zintegrowanego modelu leczenia pacjenta, którego filarem jest trójprzymierze: pacjent — rodzina — zespół terapeutyczny. W wyniku swoich rozważań akcentują m.in. konieczność zakorzenienia się leczenia w dialogu z pacjentem tak, aby terapia nie była zawieszona w próżni i aby nie była narażona na pozorność wzajemnej współpracy.
Summary
The paper presents the limitations of the integrated need-adapted treatment of persons suffering from psychotic disorders. Basing on the story of one inpatient and his not effective treatment, some presuppositions of the therapeutic alliance between patient-family-therapist are discussed. According to the authors, the therapy of persons with psychotic disorders should always follow after the dialogue with them. Otherwise, it leads to confusing the map for reality and, as consequence of this, both the therapy and the dialogue fail.
integrated need-adapted treatment
family therapy


Psychoterapia 3 (158) 2011
strony: 25–40

Aleksandra Jaworska-Surma
Zindywidualizowane miary skuteczności psychoterapii proponowane przez pacjenta — zalety i ograniczenia
Patient-generated individualized measures of psychotherapy effectiveness — strengths and limitations
Streszczenie
Autorka przedstawia szeroki wachlarz zagadnień dotyczących oceny efektów psychoterapii opisując korzyści i ograniczenia metody zindywidualizowanej dla pojedynczych pacjentów. Rozróżnia w nim cele instrumentalne (goals), jak i ostateczne (outcome) zwracając uwagę na związki przyczynowo-skutkowe między nimi.
Summary
In spite of the fact that psychotherapy research has been conducted for a couple of decades, researchers do not share a common view on which psychotherapy effectiveness measures are the most appropriate, reliable and valid. The changing role of the patient in the treatment process, his becoming an active treatment subject, as well as accentuating the value of the opinions about psychotherapy results formulated by its different beneficiaries is a source of inspiration for a discussion about the value of the idiographic approach using patient-generated change measures of treatment effects. In this approach psychotherapy effectiveness is assessed by referring to the measures generated by an individual patient, usually individually formulated psychotherapy goals, desired effects and expectations towards treatment. What is considered to be the biggest advantage of idiographic methods using patient-generated change measures is their higher sensitivity to change detection, as well as their ability to cover change dimensions significant for the patient – which results in their higher clinical validity. At the same time, however, these methods are subject to a number of theoretical and methodological limitations, which call their usefulness into question.
psychotherapy measures
treatment effectiveness research


Psychoterapia 3 (158) 2011
strony: 41–59

Katarzyna Skulimowska
Wzajemne wpływy stanu somatycznego i psychicznego u pacjentów z rozpoznaniem choroby somatycznej i z zaburzeniem nerwicowym
Mutual infuence of somatic and psychical state of patients with somatic disease and neurotic disorder
Streszczenie
Autorka na podstawie przeglądu 84 historii chorób pacjentów z podwójnym rozpoznaniem chorób somatycznych
i zaburzeń psychicznych (zaburzeń nerwicowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń osobowości i zaburzeń odżywiania) przedstawia wzajemne zależności występujące pomiędzy nimi. Opisuje różnorodne trudności występujące w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.
Summary
For the diagnosis and therapy an important thing is to analyse a relationship between mental state and the somatic disease. In the case of a patient with somatic disease and neurotic disorder, the process of diagnosis and treatment is difficult due to:
– similar symptoms occurring in both neurotic disorders and somatic diseases
– denial mechanism: the patient hides disturbing symptoms and avoids tests and medical consultations. Fear accompanying neurotic symptoms can cause an intensification of functional disorders, which can intensify symptoms of somatic disease. From the other side, fear can be a psychological reaction to somatic disease and can sustain neurotic disorders. Psychotherapy via cancellation of fear can contribute to the improvement of the mental state and at the same time it can be helpful in the treatment of somatic disease. Common biological and psychosocial factors affect the appearance and maintain both the somatic disease and neurotic disorder. Bilateral relation occurring between those disorders are briefly presented.
somatic diseases and neurotic disorders
psychosomatics


Psychoterapia 3 (158) 2011
strony: 61–70

Joanna Wiergiles, Beata Janke-Klimaszewska, Katarzyna Tomczak
Adaptacja polskiej wersji Kwestionariusza Doświadczenia Grupowego J. Eckerta i B. Straussa do badania procesów zachodzących w grupie terapeutycznej
The adaptation of Polish version of The Group Experience Questionnaire by J. Eckert and B. Strauss
Streszczenie
Autorki prezentują wyniki swoich badań nad procesem grupowym, realizowanym w Klinice Nerwic IPiN w Warszawie, dla identyfikacji czynników terapeutycznych oraz wielu innych zjawisk, których znajomość pomaga porządkować przebieg procesu grupowego dla osiągnięcia zamierzonych celów terapeutycznych. Artykuł jest prezentacją metodologii badań przy użyciu Kwestionariusza Doświadczenia Grupowego J. Eckerta i B. Straussa, charakterystyką zastosowanego narzędzia oraz wskazaniem możliwości jego używania w praktyce terapeutycznej, a także w pracy badawczej.
Summary
The authors present The Group Experience Questionnaire by J. Eckert and B. Strauß, which is used to estimate the influence of group process on the therapeutic group member’s feelings. The article describes the outcomes of the study, whose aim was to adapt the Polish version of the questionnaire — indicating factors of the test and validation of its reliability. Possibilities of application of the test in therapy or research are also described.
group process
test application
test reliability


Psychoterapia 3 (158) 2011
strony: 71–79

Małgorzata Kostecka, Irena Namysłowska
Terapia osób chorych na schizofrenię w oczach superwizora
Therapy of persons suffering from schizophrenia in the eyes of the supervisor
Streszczenie
Autorki, na przykładzie historii niepowodzenia w nawiązywaniu współpracy z pacjentem i jego rodziną, podejmują
proces reflektowania ograniczeń zintegrowanego modelu leczenia pacjenta, którego filarem jest trójprzymierze: pacjent — rodzina — zespół terapeutyczny. W wyniku swoich rozważań akcentują m.in. konieczność zakorzenienia się leczenia w dialogu z pacjentem tak, aby terapia nie była zawieszona w próżni i aby nie była narażona na pozorność wzajemnej współpracy.
Summary
On the base of the experience in supervision, the authors analyse the process of mindful listening, which is the base of psychotherapy, as well supervision. The specificity of the psychotherapy of persons suffering from schizophrenia and their picture in the eyes of the persons conducting psychotherapy is discussed, as well as particular difficulties in the process of supervision of individual and family therapy.
schizophrenia
psychotherapy
supervision

 

OMÓWIENIA KSIĄŻEK I CZASOPISM i Komunikaty

 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-