PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3 (154)

PSYCHOTERAPIA 3 (154) 2010
 


Jacek Bomba
Superwizja psychoterapii z perspektywy psychodynamicznej  5
Psychotherapy supervision as viewed from psychodynamic standpoint  5
Streszczenie
Autor przedstawia zarys zagadnień dotyczących superwizji psychoterapii w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem perspektywy historycznej tego podejścia, jak i stanu aktualnego. Artykuł przybliża m.in. wyniki badań empirycznych dotyczących metod i form superwizji, a także wyniki prac nad zoperacjonalizowaniem definicji superwizji.
Summary
In spite of the wide recommendation of supervision in training and continuous education in mental health, professional literature on the problem is relatively scarce. Majority of publications listed in the data bases concern rather clinical supervision then specific psychotherapy supervision.
Supervision has originated within psychoanalysis, as continuation of training analysis, to develop later in a specific form of education.
Research on supervision performed in the 90-ties led to conclusions that none of the various models of supervising proved to be more effective. It was also claimed that in spite of variety of the theoretical background, techniques used by supervisors are similar.
Milne’s concept of — specific and operationalized definition of supervision as a form of education and training requiring organised, intensive, case concerned relation in which experienced practitioner supports, directs and leads the work of colleagues — is discussed.


Barbara Józefik
Superwizja — perspektywa systemowa  11
Supervision — systemic perspective  11
Streszczenie
Artykuł przedstawia istotne zagadnienia związane z rozumieniem i praktykowaniem superwizji szkoleniowej w podejściu systemowym w pracy z rodzinami. Zwraca uwagę na zjawiska izomorfizmu i rezonansu występujące w procesie superwizyjnym, omawia zróżnicowane formy superwizji, kontekst ich stosowania, zalety i ograniczenia. Kluczową kwestią staje się adekwatny do kontekstu szkolenia wybór właściwej opcji i jej elastyczne modyfikowanie. Artykuł pokazuje, że relacja superwizyjna, będąca podstawą procesu superwizji, może się rozciągać na kontinuum od ścisłego monitoringu i kontroli do partnerskiego układu, w którym obie strony uczą się wzajemnie od siebie. Ta ostatnia pozycja jest konsekwencją przyjęcia konstrukcjonistycznej perspektywy
Summary
The paper presents the main issues connected with theory and practice of systemic supervision working with families. The process of isomorphism and resonance in the context of supervision is described and their potentially protective function in relation to dysfunctional patterns within the family and therapeutic system. Different forms of supervision are presented: the way of their application, advantages and limitations of every form. The author indicates that the form and style of supervision depends on supervisor’ and supervisee theoretical background, supervisee professional experience, referring problem, the legal aspect along with the institutional context and technical possibilities (the sort of equipment). The main point is how to choose the adequate option of supervision and how to use it flexibly in relation to the need of the supervisee, the context of training, the refereeing problem and supervisor responsibility. Relationship between the supervisor and supervisee, the base of the supervision process, may extend from strict control to a partner relation in which both sides mutually learn each other. The last option is particularly connected with social constructionist background. It is worth to mention how the social constructionizm modified the way we see the relationship in the supervision process and supervisor position by analysing issues connected with power, gender, race, ethnicity, age.


Jerzy W. Aleksandrowicz
Superwizja w kształceniu psychoterapeutów  23
Supervison in psychotherapeutic training  23
Streszczenie
W artykule są opisane podstawowe zasady superwizji ze zwróceniem uwagi na odpowiedzialność superwizora za proces i efekty leczenia prowadzonego przez superwizowanego terapeutę. Autor sygnalizuje istnienie różnych niebezpieczeństw dla procesu leczenia płynących np. z nadmiernego zaangażowania się superwizora lub ze zbytniej zależności terapeuty od superwizora. Stawiane są ważne pytania dotyczące sposobu prowadzenia superwizji i jej roli w ogólnym kształceniu psychoterapeutów
Summary
Supervision of psychotherapy should be only one of the different aspects of psychotherapist’s formation as well as the practice of an experienced psychotherapist. Its confrontational function seems to be a very important one, not only in a process of education but also in the everyday practice of qualified psychotherapists. Supervision of beginners is connected, however, with responsibility in viewing the treatment effects. At the same time, the responsibility in question is hard to hold owing the fact that the supervisor has no direct contact with the patients or clients. Along with other convictions concerning supervision mentioned in this paper, e.g. modelling proper therapeutic relationship, some of our expectations from supervision seem to be unrealistic.


Kazimierz Bierzyński, Jacek Bomba
Program szkolenia superwizorów połączonego z oceną ich kompetencji  31
The program of supervisors training connected with the evaluation of their competences  31
Streszczenie
Artykuł jest prezentacją programu szkolenia i końcowego etapu postępowania kwalifikacyjnego przy ubieganiu się o certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Procedura ta opracowana przez autorów w 1996 roku (po ogłoszeniu konkursu na program kursu superwizji dla psychoterapeutów) zawiera nie tylko rozwiązania stosowane w historii kształcenia w zakresie superwizji, ale także rozwiązania oryginalne wypracowane przez autorów artykułu.
Summary
The autors present the procedure of training and the final part of applying for the certificate of the supervisor of Polish Psychiatric Association.This procedure has been worked out by the authors in 1996 (after the competition on the supervision treaining program for psychotherapist had been annonced). It contains not only the solutions used in the past but also original solutions created by the authors of the paper


Jacek Bomba
Badania nad efektywnością psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży  37
Research on psychotherapy effectiveness in treatment of mental and behavioural disorders in children and adolescents  37
Streszczenie
Autor artykułu omawia obecne we współczesnej w literaturze światowej raporty z badań i metaanalizy dotyczące potwierdzenia skuteczności psychoterapii dzieci i młodzieży. Formułuje wnioski co do konieczności rozwoju empirycznej weryfikacji skuteczności stosowanych w leczeniu metod mimo przesłanek skłaniających do jej zaleceń w określonych zaburzeniach. Zwraca uwagę na znaczenie nurtu badań zmierzających do ustalenia mediatorów i moderatorów efektów psychoterapii.
Summary
Methods used in the evaluation of psychotherapy effectiveness in treatment of mental and behavioural disorders in children and adolescents are analysed to discuss possible incongruity of their results.
Method. The accessible reports and meta-analyses of studies on psychotherapy results are presented. The criteria of qualification to the treatment, designs of research programmes and the methods of results evaluation are considered.
Results. The reports on the psychotherapy efficacy in the treatment of children and adolescents are – as expected – scarce. They concern mainly behaviour, anxiety and depressive disorders. Classifications for treatment are not homogeneous. The treatment results are usually assessed in rather short follow-up periods.
Studies on behaviour-cognitive therapy delivered on individual, group and family basis dominate.
Conclusions. 1. Research on psychotherapy in treatment of children and adolescent are carried on, however there is only few publications on this topic. 2. The most frequent aim of the studies published is the effectiveness of psychotherapy. 3. There are no clear-cut conclusions on effects of psychotherapy in children and adolescents, however the critical meta-analyses point out its effectiveness and sound reasons for recommendation. 4. The research on the significance of mediating aims slightly confirm the hypotheses on pathogenesis of emotional disturbances in children and adolescents. 5. The research on psychotherapy outcome mediators and moderators looks promising.

 

Przemysław Marcinek, Andrzej Peda
Leczenie sprawców przestępstw seksualnych — kompleksowy program terapii  49
Treatment of sexual offenders — comprehensive therapy programme  49
Streszczenie
W artykule prezentowany jest autorski kompleksowy program terapii przeznaczonej dla pacjentów (sprawców przestępstw seksualnych) przejawiających zaburzenia preferencji seksualnych lub zaburzenia kontroli popędu seksualnego. Program jest wynikiem współpracy Autorów z prof. dr hab. Marią Beisert, a opiera się na założeniach paradygmatu poznawczo-behawioralnego, teorii społecznego uczenia się oraz na modelu terapii zapobiegania nawrotom. Proponowany program terapii może być prowadzony w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych; indywidualnie lub w grupie.
Summary
The article presents the authors’ concept of a therapeutic programme for sexual offenders to be implemented in hospitals and outpatients’ clinics. It describes the main theoretical assumptions, objectives, the course of treatment, and the evaluation of the programme. Special attention is drawn to the structure of the programme (composed of stages) as well as the necessity of monitoring the risk of patients’ recidivism and including in the therapy specific risk factors of sexual offences.

 

Hugh Fox
Dobry obywatel: zastosowanie terapii narracyjnej w kontekście traumy  59
A good citizen — using narrative in context of trauma  59
brak streszczenia
no summary


Komunikaty  67
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-