PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3 (142)

PSYCHOTERAPIA 3/2007


Bogdan de Barbaro
Po co psychoterapii postmodernizm  5-14
Why does psychotherapy need postmodernism?  5-14

Streszczenie
Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na zależności, jakie zachodzą między postmodernizmem a psychoterapią. Dla terapeuty może być użyteczna świadomość wpływu postmodernizmu na psychoterapię. Ponadto niektóre przesłanki postmodernistyczne są, a przynajmniej mogą być użyteczne w terapii. Poniższe uwagi należy traktować jako impresje praktyka, zaciekawionego związkami między zjawiskami kulturowymi a psychoterapią.
Summary
The author presents the elements of a postmodern perspective which are present in contemporary psychotherapy. Moreover he indicates the usefulness of some therapeutic techniques, mirroring the post-modern tendencies. The representative of postmodernism social constructionism perspective and its usefulness in family therapy will be described. The good sides and the dangers of applying postmodernism in psychotherapy will be discussed.


Małgorzata Opoczyńska
Próby relacji, czyli etyka psychoterapii  15-22
Trials of relationship; ethics of psychotherapy  15-22

Streszczenie
Przedstawiany artykuł stanowi kontynuację dyskusji w temacie "etyki psychoterapii" toczącej się podczas ostatnich krajowych konferencji oraz na łamach naszego kwartalnika. Autorka przedstawia w nim paradoks "niemożności
rozwiązania kwestii etycznych" psychoterapii w znaczeniu stworzenia ogólnych rozstrzygnięć w oderwaniu od konkretnej relacji.
Summary
The paper is a small part of the debate on ethics of psychotherapy. The author's intention is to present the existential point of view about it. Ethics of psychotherapy, as it is said, should be understood not in the context of the general laws and rules, but in the context of any real relation between the patient and the therapist. Only then, it occurs as a real obligation, which is still valid during time despite all general doubts and questions.


Arkadiusz Białek
"Sympatia", empatia, podejmowanie perspektywy  23-36
Sympathy, empathy, perspective taking  23-36

Streszczenie
Autor rekonstruuje sposoby, w jakich ludzie doświadczają i rozumieją stany umysłu innych. Poddaje historycznej analizie takie terminy, jak: sympatia, empatia, podejmowanie perspektywy. Szczególny nacisk kładzie na współczesne ujęcia: teorię umysłu, teorię teorii i teorię symulacji.
Summary
The objective of the article is the reconstruction of the conceptualization related to the ways in which people experience and understand the mental states of other people. These investigations have been put into words by the use of terms such as sympathy, empathy, perspective taking, mind reading. The historical analysis of the definitions accompanying the implementation and contemporary usage of these terms shows that they frequently refer to the same psychological processes. Particular attention shall be dedicated to approaches contemporarily prevailing in the field of the studies on: theory of mind, the theory theory and the theory of simulation. They explain the recognition and predictions of the mental states of other people as processes in which human beings use, respectively, notions and a folk theory pertaining to the structure and function of the mind, or imagination and their own decision processes. These two types of approaches are not treated as mutually excluding, but often, as necessarily concurrent.


Irena Namysłowska, Anna Siewierska
Terapia rodzin a terapia par  37-42
Family and marriage therapy  37-42

Streszczenie
Autorki dokonują wieloaspektowej analizy podobieństw i różnic między terapią rodzin a terapią par. Akcentują rolę wiedzy o procesach rodzinnych oraz umiejętność pełnienia roli psychoterapeuty z uwzględnianiem odmienności relacji: terapeuta - rodzina i terapeuta - para. Podkreślają potrzebę kształcenia terapeutów w dostrzeganiu tych różnic i nabywaniu umiejętności niezbędnych do prowadzenia obu typów terapii.
Summary
The authors analyse the differences and similarities between family and marriage
therapy. They discuss the theoretical basis for both types of therapy, different ways by which family members or partners come to therapy, motivation for therapy and for change, as well as transference and countertransference reactions in both types of therapy. The formal expectations, especially in training and therapeutic skills of therapists in family and marriage therapy are also discussed.


Barbara Błaż-Kapusta
Złożony zespół stresu pourazowego (DESNOS) - studium przypadku  43-51
Disorders of Extreme Stress Not Otherwise specified (DESNOS) - a case study  43-51

Streszczenie
Autorka zwraca uwagę na specyfikę funkcjonowania osób po doświadczeniach
wielokrotnej traumy przejawiającego się pod postacią Złożonego Zespołu Stresu Pourazowego (DESNOS). Przedstawia kryteria diagnostyczne tej nowej jednostki klinicznej oraz koncepcje leczenia poparte analizą przypadku.
Summary
The examination of people who experienced frequent trauma has shown that their psychophysical problems are much more complex than those described in the diagnostic criteria for PTSD. This resulted in the creation of a new diagnostic concept of Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified (DESNOS). The diagnostic criteria for DESNOS comprise changes in personal activity after frequent traumatic events within six areas of functioning: alteration in regulation of affect and impulses; attention or consciousness; self- perception; relations with others; systems of meaning; somatisation. The main purpose of the presented paper was to focus on the specific functioning of persons who have experienced frequent trauma, a characteristic that could be diagnosed as DESNOS. The first part of the paper is the diagnostic criteria for DESNOS and the concept of its treatment. The second part is the case presentation and the description of the therapeutic approach in a patient with domestic violence history, diagnosed as DESNOS.


Anna Brytek-Matera
Ocena poczucia własnej wartości w jadłowstręcie i bulimii psychicznej: badania porównawcze  53-65
Evaluation of self-esteem in anorexia and bulimia nervosa: comparative studies  53-65

Streszczenie
Autorka przedstawia wyniki własnych badań, których celem była ocena poczucia własnej wartości u francuskich i polskich pacjentek z zaburzeniami odżywiania się. W badaniach zastosowano Inwentarz Poczucia Własnej Wartości Coopersmitha (Self-Esteem Inventory), który dotyczy ewaluacyjnych postaw i zachowań związanych z oceną poczucia własnej wartości w czterech sferach funkcjonowania człowieka: ogólnej, społecznej, rodzinnej i szkolnej/zawodowej.
Summary
The study is aimed at an attempt to evaluate self-esteem in French and Polish populations with anorexia and bulimia nervosa. The author compared the already existing studies (Eiber et al. 2003) to the results of her research in France and in Poland. The study posed the question whether or not there are differences within self-esteem between groups of patients with anorexia and bulimia nervosa of the same and different nationality, and whether or not there are differences within scores of self-esteem between groups with eating disorders and healthy groups. The studies involved 46 French and 60 Polish patients with eating disorders. The control group consisted of 57 French and 60 Polish healthy students. The Self-Esteem Inventory (SEI) of Coopersmith (1984) was applied in the present study. The results revealed significant differences between the French and Polish groups with eating disorders and between these groups and the control groups. The Polish patients with AN show a significantly higher social self-esteem as compared to the French anorexic patients tested by Eiber et al., but at the same time they show a lower score on the lie scale. As compared to French bulimic patients tested by Eiber et al., Polish patients show a significantly higher social self-esteem but they show lower familial self-esteem. As compared to control groups, the lower self-esteem in the French and Polish patients with eating disorders was observable in all aspects: general, total, social, familial and school. Lower self-esteem is an important factor in the psychopathology of adolescent anorexic and bulimic Polish and French females patients.


Krzysztof Stachyra
Efektywność muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów  67-79
The effectiveness of music therapy programming in the development of university students' emotional competence  67-79

Streszczenie
Autor przedstawia badanie wykonane w przebiegu eksperymentu poddania studentów pedagogiki oddziaływaniom muzykoterapii i sugestii. Badania poziomu kompetencji emocjonalnych przed oraz w 3 miesiące po oddziaływaniach wykazały korzystne zmiany w zakresie poziomu lęku, przystosowania emocjonalnego oraz samooceny względem grupy kontrolnej.
Summary
The paper presents research of a music therapy programme that was developed to address students'; personal emotional competence. The music therapy program, based on music and guided imagery techniques, consisted of nine sessions, two sessions per week. 90 university students were involved in the study (45 of them were in the experimental group and 45 were in the control group). The treatment lasted for one month. The effectiveness was estimated using diversity of psychological tests. It proved that after the intervention, ratings of emotional competence indicated strongly positive changes only in the experimental group. The positive changes were observed three months post-intervention. Music therapy programming employed in the author's music therapy programme was based on two equivalent elements: music and imagery formula. Each session followed a defined sequence: 1. Preparatory instruction for the session (the same in every session) 2. Relaxation phase (autogenic training of J. H. Schultz) 3. Induction phase (preliminary imagery deepening the state of relaxation) 4. Suggestion phase (main imagery) 5. Return phase 6. Experienced verbalization phase The presented paper shows that music therapy can be an effective way to develop emotional competences of university students.


Sławomir Murawiec
Symboliczna funkcja leku - opis przypadku  81-87
Symbolic function of medication - a case report  81-87

Streszczenie
Autor prezentuje pogląd, że leczenie farmakologiczne może być badane na poziomie działania biologicznego leku, ale także na poziomie psychodynamicznym, tworzenia relacji z lekiem przez osobę leczoną i na poziomie symbolicznym. Opisuje przypadek pacjenta leczonego fluoksetyną, który nadał zmianom obserwowanym u samego siebie w trakcie leczenia subiektywny wymiar zatrzymania procesu starzenia się i umierania oraz rozpoczęcia nowego życia. Znalazło to wyraz w namalowanych przez niego na ścianie mieszkania symbolach Adama i Ewy, których pierwowzory zapożyczył z rzeźb nagrobnych. Subiektywnie odczuwane działanie leku zostało przez pacjenta wyrażone w symbolicznej formie.
Summary
Function of pharmacotherapy can be seen on different levels. It has not only a pharmacological function, but also a psychodynamic function, which in turn can have the function of object and patient and make the relation with a drug similar to a relation with a person, as well as having a symbolic function. The case story of a man treated with fluoxetine is described. In his subjective experience improvement during treatment has a special meaning that is stopping the process of ageing and dying and beginning a new life. He expressed this by painting in his house, in the centre of the living-room figures of Adam and Eve. He took the prototype of these figures from pictures of marble sculptures on tombs in an Italian necropolis. Conclusion: Subjective interpretation of drug action was expressed in symbolic form.


 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-