PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3 (138)

PSYCHOTERAPIA  3/2006


Beata Kozińska
Typ przywiązania a zdrowie psychiczne  5
Type of attachment and mental health 5

Streszczenie
W artykule przedstawione są podstawowe założenia teorii przywiązania ze zwróceniem uwagi na dynamikę kształtowania się różnych typów przywiązania oraz ich znaczenie dla funkcjonowania społecznego w dorosłym życiu. Opisane są niektóre konsekwencje psychopatologiczne prezentowanych wzorców więzi. Wskazana jest użyteczność wiedzy z zakresu przywiązania w budowaniu relacji terapeutycznej i konstruowaniu celów terapii.
Summary
The article presents the main ideas and the application of M. Ainsworth’s theory to psychotherapeutic practice. The dynamics of formation of different types of attachment was characterized – the author describes the nature of attachment and its meaning for mental health in adulthood. The review of literature points that the disorder presented during Strange Situations is the determinant of future difficulties, which are connected to cognitive-affective regulation and to the search for and use of social support. The results are found to be meaningful for problems of psychotherapy.

Elżbieta Galińska
Strategie kontaktu w rodzinie a autoprezentacja pacjenta z zaburzeniami nerwicowymi 21
The strategies of contact and self-presentation 21

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję formowania się autoprezentacji pacjentów niepsychotycznych na podstawie otrzymywanych przez nich przekazów rodzinnych wyznaczających niekorzystne strategie kontaktu i role społeczne oraz nierówną relację w interakcji z partnerem. Przytoczono wyniki badań nad stylem komunikacji muzycznej w 3 grupach diagnostycznych, wskazując specyficzne strategie kontaktu muzycznego, związane z odmienną autoprezentacją każdej z trzech grup. Na przykładzie stylu komunikacji muzycznej osób zdrowych (grupa kontrolna) opisano strategię kontaktu i zachowanie skierowane „ku ludziom” z wyjściowym nastawieniem pozytywnym.
Summary
The concept of forming a self-presentation by non-psychotic patients based on family transfers generating the state of threat and helplessness received by them is described in the article. These transfers include negative emotions like anxiety, aggression or sadness. On the one hand they cause shame or wake fear, lowering high self-esteem and self-confidence. On the other hand they bring about exaggerated demands. Therefore, they split the patient and make him dependent from his parents. Examples of “neurotic” family transfers which determine the unfavourable strategies of contact and social roles, and not an equal relationship in the interaction with the partner are shown in the article. The results of the author’s own research on the style of musical communication in three diagnostic groups are quoted, pointing at the specific strategies of musical contact connected with different self-presentation in each group: 1. infantile in the group with the nutrition disorder (with the “inferior” strategy and “away from” people; 2. too grown-up adult, “the critical parent” (with the attitude “from” and “above”); 3.an exaggeratedly powerful man, impulsive, not taking into account the borders of the partner (with the attitude “against” people).
Taking the style of musical communication of healthy people (the control group) as the example, strategies of contact and the behaviour “towards people” with the initial positive attitude (see the Polyanna’s effect – the phenomenon of positive-negative asymmetry PNA) are described.

Diana Senator
Organizacja psychiczna dziecka z autyzmem. Psychiczne mechanizmy autyzmu według teorii Frances Austin 33
The autistic child’s mental organization. Basic theses of Frances Tustin’s theory on the psychological mechanisms of autism  33

Streszczenie
W artykule przedstawione zostały podstawowe założenia teorii Frances Tustin dotyczące psychicznych mechanizmów autyzmu. Założenia te odnoszą się do organizacji psychicznej dziecka z autyzmem bez poruszania kwestii etiologii autyzmu. Opisane zostały dzieci „zamknięte w sobie” i „splątane” jako dwie grupy dzieci z autyzmem różniące się przede wszystkim rodzajem reakcji obronnej mającej służyć unicestwieniu doświadczeń dających podstawę traumatycznej świadomości własnej cielesnej odrębności. W świetle przedstawionej teorii autorka pozwala sobie na  sformułowanie wniosków, które mogą być użyteczne w praktyce terapeutycznej, niezależnie od jej podstawowych założeń.
Summary
The article presents and discusses basic theses of Frances Tustin’s theory on psychological mechanisms of autism. These concepts regard the autistic child’s mental organization without referring to the etiological aspects. The article describes “encapsulated” and “confusional” children with autism. These are two groups of children with a different defensive reaction that serves to annihilate experiences which evoke traumatic awareness of bodily separateness. The article discusses also some general implications for the clinical practice.


Anna Brytek
Objawy depresji i lęku u pacjentek z zaburzeniami odżywiania się 43
Depression and anxiety symptoms in patients with eating disorders 43

Streszczenie
Autorka przedstawia wyniki własnej pracy badawczej, której celem było odkrycie zależności pomiędzy objawami depresji i lęku a występowaniem jadłowstrętu i bulimii psychicznej oraz poznawczo-behawioralnymi aspektami zaburzeń odżywiania się. Badaniami objęto 60 pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania się. W badaniach wykorzystano Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) opracowaną przez Zigmonda i Snaitha oraz Inwentarz Zaburzeń Odżywiania się (Eating Disorder Inventory, EDI) Garnera, Olmsteda i Polivy.
Summary
Aim: The study is aimed at an attempt to evaluate the intensity of depression and anxiety symptoms and psychological and behavioural traits common in anorexia and bulimia nervosa. The second aim of this study was to evaluate the relationship between depression and anxiety symptoms and disordered eating behaviours.
Method: The study involved 60 patients with eating disorders according to ICD-10 criteria and DSM IV, and a control group consisting of 60 students. The study methods included the Hospital Anxiety and Depression Scale by Zigmond and Snaith (1983) and the Eating Disorder Inventory by Garner, Olmsted and Polivy (1983).
Results: The patients with bulimia nervosa reported significantly more symptoms of depression and anxiety than the control group and patients with anorexia nervosa. In the clinical sample of adolescents with eating disorders the depression symptoms were increased with drive for thinness, bulimia, ineffectiveness, interoceptive awareness and maturity fears. The anxiety symptoms in patients with eating disorders were dependent on the drive for thinness, bulimia, interpersonal distrust and interoceptive awareness.
Conclusion: Depression and anxiety disorders should be regarded as essential clinical appearances and taken into account in psychotherapeutic and pharmacological treatment of eating disorders.

Paweł Glita
Problemy w psychoterapii pacjentów młodzieżowych z objawami patologicznego rozwoju osobowości 55
Problems in psychotherapy of adolescent patients with personality pathological development symptoms 55

Streszczenie
Opis w kategoriach psychodynamicznych trudności adolescentów w budowaniu więzi i przeżywania lęku przedstawione na przykładach trzech procesów terapeutycznych. Autor niniejszego artykułu podejmuje dyskusję na temat trwałości pewnych predyspozycji osobowościowych i ich modyfikowalności w terapii młodzieży.
Summary
The aim of the article is to discuss the problem appearing during individual therapy of adolescents with symptoms of disturbed personality development from the psychodynamic point of view. The symptoms are often dangerous for their health or life (suicidal thoughts or behaviour, self-injury, eating disorders) and create a severe conflict with their natural environment.
On the base of presented cases diagnostic issues will be discussed, but the most important aim of the author is to describe these symptoms in developmental terms.

Kateryna Lisovenko
Dynamika rozwoju uczucia wstydu — jego rola w powstawaniu zaburzeń emocjonalnych 67
The dynamics of development of the emotion of shame – its role in emotional disturbances 67

Streszczenie
Autorka przedstawia przykłady badań nad rozwojem uczucia wstydu sugerujących kluczową rolę zakłócenia jego regulacji w rozwoju wielu rodzajów zaburzeń osobowości. Podkreśla jednocześnie konieczność uwzględniania pracy nad tym uczuciem w relacji terapeutycznej.
Summary
This article presents an introduction to the role of shame in developmental psychopathology including its symptoms, its pathogenesis and its treatment. Shame is conceptualized to be an emotion that is responsible for the process of socialization, which takes place in the second year of life. A description of these processes in the early mother–child relationship and mechanisms of the dyadic shame regulation were formed in order to demonstrate the pathways of shame disregulation development. The role of this emotion was pointed out in these chosen psychopathologies. Finally, the mechanisms of shame regulation were presented in a psychotherapeutic context.

Anna Bielańska
Psychoterapia indywidualna osób z diagnozą schizofrenii 75
Individual psychotherapy of those with a diagnosis of schizophrenia 75

Streszczenie
Artykuł opisuje psychoterapię indywidualną chorych na schizofrenię w rozumieniu podejścia psychodynamicznego, poznawczego, psychoterapii łączącej różne podejścia. Przedstawia krakowskie podejście integracyjne oparte na budowaniu relacji terapeuta – pacjent zarówno na wartościach wyrosłych z myśli Kępińskiego, jak i na umiejętności posługiwania się wiedzą psychodynamiczną i koncepcjami poznawczo-behawioralnymi. Autorka uważa, iż nawiązanie dobrego kontaktu, elastyczność terapeuty, umiejętność tolerowania głębokich przeniesieniowych uczuć i utrzymywanie związku terapeutycznego ma zasadniczy wpływ na wyniki terapii i jakość życia pacjenta.
Summary
The paper describes individual psychotherapy for people suffering from schizophrenia in the psychodynamic, cognitive-behavioural, and supportive approach. It presents the Cracovian integrative approach based on Kępiński’s ideas and values, and tries to integrate the psychodynamic and cognitive-behavioural theories. The author believes that good contact with the patient, the therapist’s flexibility, tolerance for deep transference feelings and stable therapeutic relationship has the main impact on the outcomes of treatment and patient’s quality of life.


Komunikaty

Recenzje
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-