PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2(173)


ARCHIWUM:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 2 (173) 2015

Index Copernicus 4,61
liczba punktów MNiSW 5 pkt
indeksowana m.in. w SCOPUS, DOAJ, ERIH PLUS


Spis treści

Psychoterapia 2 (173) 2015
strony: 5-14
DOI:
Jacek Bomba, Kazimierz Bierzyński
Potrzeby i zasady stosowania superwizji psychoterapii
Expectation of psychotherapy supervision and supervision principles
Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki sondażu opinii psychoterapeutów o zasadach prowadzenia superwizji i potrzebach, jakie powinna ona zaspokajać. Autorzy opisują istotę superwizji psychoterapii oraz rolę superwizora w kształceniu i rozwijaniu umiejętności osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty. Interpretacja uzyskanych wyników stanowi podstawę do tworzenia definicji superwizji, wykorzystującej zgłaszane potrzeby terapeutów, biorących udział w sondażu.
Summary
Psychotherapists expectations of supervision and their opinion on supervision principles were studied. Analysis of the study results is presented. Members of the Polish Psychiatric Association Sections of Psychotherapy and of Family Therapy were asked via E-mail to answer the same way to the authors’„Sonda” questionnaire. Respondents could choose an anonymous way of answering. Almost 15% responded. Quantitative analysis of answers to 8 „yes/no/?” questions and qualitative analysis of answers to 1 open question suggest a shared opinion on psychotherapy supervision goals such as: ordering the therapeutic process; helping the therapist to understand her/his emotions in therapy; support; stimulation of the therapist’s potentials. There was no unanimity concerning supervisors steering therapy being supervised. The same concerned sensitivity to supervisee mistakes and open critique. Respondents varied in their perception of impact of supervisor opinion on their advances in professional career. It seems also, that psychotherapists do not share a common concept of diagnosis for psychotherapy.


Psychoterapia 2 (173) 2015
strony: 15-22
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/41460
Wojciech Drath
Miejsce psychoterapii w społeczeństwie ery internetu
ENGLISH FULLTEXT: Psychotherapy in the internet age society
Streszczenie
Artykuł podejmuje problem wyzwań, jakie stawia przed psychoterapią dynamiczny rozwój internetu oraz związane z nim zmiany funkcjonowania jednostek i społeczeństw. Analizuje społeczną rolę psychoterapii i odnosi ją do zmian kulturowych związanych z rewolucją komunikacyjną wskazując obszary, które w najbliższych latach będą wymagały intensywnego namysłu, by psychoterapeuci mogli przystosowywać swój warsztat do zmieniającego się otoczenia. W świetle dotychczasowych badań internet jawi się nie tylko jako źródło zagrożeń dla zdrowia psychicznego, ale w równym stopniu jako przestrzeń nowych możliwości pomocy. Wykorzystanie tych możliwości wykracza według autora znacznie poza kwestię zdalnego prowadzenia psychoterapii. Wymaga od pomagających zrozumienia i uwzględnienia specyfiki nowych rodzajów relacji międzyludzkich, jakie tworzą się w komunikacji zapośredniczonej przez nowe media.
Summary
The article regards a number of challenges for psychotherapy, posed by the dynamic development of the internet and changes in the functioning of individuals and societies this causes. The author analyses the social role of psychotherapy — its tasks, the needs it fulfills, and the expectations it tries to meet. Subsequently, he refers to cultural changes related to the communication revolution, and points at areas which will require special attention in the coming years, so that psychotherapists are able to adjust their methods to a developing environment.In the light of contemporary research, the internet appears to be both a source of danger to mental health, but equally — a space for utilizing new methods of help. Making use of these possibilities, as the author claims, goes far beyond remote psychotherapy. It requires something more from help providers: understanding and considering the new types of human relationships which develop in communication facilitated by new media.


Psychoterapia 2 (173) 2015
strony: 23-32
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/43653
Anna Klatkiewicz
Relacja terapeutyczna w terapii pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline
Therapeutic relationship in the therapy of patients with borderline personality disorder
Streszczenie
Jednym z kluczowych czynników leczących w terapii pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline jest nawiązanie dobrej relacji terapeutycznej. Autorka przybliża warunki niezbędne dla nawiązania takiej relacji, wskazując m.in. na profesjonalne wykształcenie, empatię terapeuty, a także niezbędne wsparcie superwizora i zespołu terapeutycznego. Jakość nawiązywanej relacji z pacjentami BPD zależy od wielu czynników. W artykule poddano analizie czynniki, które w istotny sposób wpływają na przebieg procesu psychoterapii i decydują o jego wynikach.
Summary
The therapeutic relationship is crucial in a long-term therapy. Some authors claim that it is the most important factor of the treatment. What are its determinants? What factors decide about the fact whether it is formed or not? What is the importance of creating a relationship with a BPD patient? Is forming a therapeutic relationship, based on trust, with a BPD patient a condition of the therapy or its significant phase and success? What are the difficulties and constraints in constructing therapeutic relationships with those patients? What is the experience of therapists in different aspects of the therapeutic relationship with this type of patients like? Which reactions of a psychotherapist support forming a good relationship and which ones make it difficult? The aim of this article is to search for the answers to these questions, basing on a selection of publications, contemporary research and the experience of psychotherapists. The factors related to BPD patients, simplifying forming a therapeutic relationship and hindering this process, are going to be described. Benefits possible to be achieved by a BPD patient with disturbed interpersonal relationships, who manages to build a secure therapeutic relationship are going to be also analyzed.


Psychoterapia 2 (173) 2015
strony: 33-44
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/39214
Monika Romanowska
Trudności w relacji terapeutycznej w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Terapia dialektyczna Marshy M. Linehan w pracy z osobowością z pogranicza
Difficulties in the therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy. Marsha M. Linehan’s dialectical behavior therapy in work with borderline personality disorder
Streszczenie
W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty dialektycznej terapii behawioralnej, mające największe znaczenie dla zrozumienia relacji terapeutycznej. Dialektyczna terapia behawioralna (DBT) stworzona przez Marshę Linehan w 1987 r. łączy behawioryzm z filozofią buddyjską i opiera się na teorii biospołecznej. Relacja terapeutyczna powinna uwzględniać balansowanie terapeuty pomiędzy dwoma biegunami: akceptacją, empatią i „uprawomocnianiem” pacjenta a konfrontacją, zmianą, szanowaniem potrzeb terapeuty przez pacjenta. Autorka opisuje zastosowanie DBT w terapii osób z osobowością z pogranicza.
Summary
According to popular opinions therapeutic relationship doesn’t play a significant role in cognitive-behavioral therapy. Furthermore it is frequently assumed that cognitive therapist doesn’t pay attention to processes taking place during the session, focuses solely on a realization of an earlier planned protocol and convinces patient to rational thinking minimizing the role of emotions. Contrary to this beliefs CBT therapists often focus on a therapeutic relationship and use it in a process of treatment. This applies especially to personality disorders. The aim of this paper is to present a therapy falling into the third wave of CBT — dialectical behavior therapy of Marsha Linehan (dialectical behavior therapy — DBT) — emphasizing unappreciated and curing aspects of a relationship between patient and therapist. DBT therapist discusses with a patient important matters in their relationship, is responsive and flexible during the session and concentrates on a work with emotions of a patient. In this paper are discussed: the theoretic model of a borderline personality disorder according to DBT, basic assumptions of therapy, contingency management, methods of limits setting, possible difficulties of a therapist and ways of dealing with them.


Psychoterapia 2 (173) 2013
strony: 45-55
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/39399
Monika Romanowska
Trudności w relacji terapeutycznej w terapii poznawczo-behawioralnej. Terapia schematów Younga w pracy z osobowością z pogranicza
Difficulties in the therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy. Youngs’s schema therapy in work with borderline personality disorder
Streszczenie
W artykule przedstawiono założenia terapii schematów według Younga oraz możliwości i ograniczenia jej stosowania w leczeniu pacjentów z osobowością z pogranicza. Autorka odnosi się do roli relacji terapeutycznej w różnych modelach psychoterapii, w tym do stosowanego w prezentowanym podejściu pojęcia ograniczonego rodzicielstwa.
Summary
According to popular opinions, the therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy is not as equally important as the techniques. It is often assumed that cognitive therapists view the relationship with a patient only as a prerequisite to change and that this relationship doesn’t lead to change by itself and that they overlook important emotions between patient and therapist. Contrary to these opinions some streams of CBT to a large extent make use of the therapeutic relationship. In this paper, the Schema Therapy of Jeffrey Young (Young’s Schema Therapy — YST) in work with borderline personality disorder, is presented. Young assumes, that the borderline personality disorder develops, when a person with a reactive temperament deals with emotions and unfulfilled needs in maladaptive ways. The aim of the therapy is showing patients other patterns of thinking, behaving and treating their own needs. The therapist uses a method of a limited parenting, trying to engage the therapeutic relationship in a prcess of change. The YST therapist should be flexible and responsive to emotional shifts in a patient during the session and work differently with different schema modes. Limits of the setting also have a curing function. During supervision, schemas of the therapist and their influence on the therapy process are discussed.


Psychoterapia 2 (173) 2015
strony: 57-70
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/42010
Maciej Załuski
Obraz świata zawarty w deklaracjach policjantów zakwalifikowanych na leczenie psychoterapeutyczne
ENGLISH FULLTEXT: The worldview contained in declarations of police officers scheduled for psychotherapeutic treatment
Streszczenie
Artykuł jest prezentacją wyników badań zrealizowanych przez Autora na grupie 80 policjantów służby czynnej rozpoczynających leczenie psychoterapeutyczne. Zastosowane metody badawcze (Skala Wydarzeń Życiowych, Skala Założeń Wobec Świata, Inwentarz Depresji Becka) posłużyły do sprawdzenia hipotez dotyczących związków pomiędzy okolicznościami towarzyszącymi pracy zawodowej, obrazem świata i tworzącymi go przekonaniami oraz występowaniem objawów zaburzeń depresyjnych.
Summary
Objectives. Appreciation the average level of assumptions of policemen enrolled to psychotherapy. Explanation of the difference in level of assumptions to take into consideration the work place. Appreciation the connections between the level of assumptions and depression.
Method. 80 police officers (M age=40.81; SD=5.54; Mseniority= 18.94; SD= 4.89) at the top of psychotherapeutic treatment were once and individually completed set of the research questionnaires. In the present article, research results obtained with The Life Events Checklist, The World Assumptions Scale and Beck Depression Inventory were presented.
Results. The date indicated that a longstanding exposure with existential stressor has representations in the subjective worldview and world assumptions. The worldview of the depressive person is less benevolent. In the group of assumptions about the distribution of outcomes there are weak beliefs in the principle of justice and controllability. The assumptions about oneself as an agent of life events are partially complementary with early and to pertain to character weakness, weak belief in selfcontrollability and in luck.
Conclusions. The workplace’s worldview may be generalized and to contain the general life’s attitude. The World Assumptions Scale may to serve as a basis to conversation with patient and to complement the knowledge about the direction of his therapy.


Psychoterapia 2 (173) 2015
strony: 71-76
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/41908
Katarzyna Prot-Klinger
Miłość a psychoza. Dlaczego wariujemy z miłości?
ENGLISH FULLTEXT: Love and psychosis. Why we are going crazy with love?
Streszczenie
Autorka przedstawia, jak moment zakochania może reaktywować traumę w kontakcie z obiektem pierwotnym i wyzwalać objawy zaburzeń psychotycznych. Opisuje też, jak przebieg dekompensacji może się różnić w zależności od fazy zakochania, tworzenia więzi lub utraty obiektu miłości.
Summary
The article discusses the relationship between romantic love and psychosis. It argues that romantic love is often the cause of psychotic decompensation. That phenomenon may be associated with the structure of the personality and a pattern of attachment of persons with the experience of psychosis. Anthropological studies show how the phase of falling in love through recreating the mother-child relationship can become threatening for those with a psychotic personality structure. Researchers affiliated with Bowbly’s theory emphasize the risk of „self-expansion” in the early stages of romantic love. For people who have good experience in early childhood care, such an experience is appealing and exciting, while those surviving psychotic fear of the actual loss of boundaries, may react with defenses in the form of psychotic delusions. The article includes excerpts from the history of the person with the experience of a developing psychosis. It shows how important it is to study the causes of illness, understanding of the disease in the context of the patient’s life. Therapists should try to understand the message of the delusions and hallucinations of the patient. Patients who react with psychosis on romantic love, could have difficulties with a closer relationship (including the therapeutic relationship).


Psychoterapia 2 (73) 2015
strony: 77-86
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/41499
Łukasz Majchrzak
Psychoterapia grupowa na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Wyzwania, możliwości, nadzieje*
Group therapy in mental hospital department. Challenges, capabilities, hopes
Streszczenie
W artykule prezentowana jest charakterystyka grupy terapeutycznej prowadzonej w warunkach ostrego oddziału psychiatrycznego. Przedstawiona została historia utworzenia grupy, zarys teoretyczny programu psychoterapii oraz cele terapeutyczne. Przeprowadzono także analizę statystyczną danych zebranych od 53 osób, które ukończyły psychoterapię w tej grupie. We wnioskach ujęto kwestie dotyczące możliwości, jakie daje prowadzenie psychoterapii grupowej na ostrym oddziale psychiatrycznym oraz wyzwań stojących zarówno przed pacjentami, jak i przed terapeutami i całym personelem szpitalnym.
Summary
This article presents the characteristic of group psychotherapy in a mental hospital department. The history of creating, the theoretic aspects and therapeutic goals are presented. Statistic analysis of 53 patients with different diagnoses who participated in this group are presented. The conclusion contains question about the possibilities of using group therapy in a mental hospital department, the challenges for patients and whole therapeutic team.


Psychoterapia 2 (173) 2015
strony: 87-88
RECENZJA
Jerzy Zadęcki
JA WE WCZESNEJ SCHIZOFRENII

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków 2015,

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-