PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2 (165)

Psychoterapia 2 (165) 2013

Index Copernicus 2,58
liczba punktów MNiSW — 5

Spis treści
Wojciech Drath
Co można wiedzieć o rodzinie? — opisy „nieprzypadków” 5-15
What can one know about family? 5-15
Streszczenie
Artykuł opisuje dylematy epistemologiczne przed jakimi staje terapeuta pracujący z rodzinami. Analizując przykłady  przerwanych terapii, autor szuka znaków wskazujących drogę pomiędzy zaangażowaniem a intruzywnością terapeuty, między stabilnością eksperta a pokorą i zaciekawieniem towarzysza. Odnosząc się do różnych ról, które próbuje podejmować w swojej pracy, autor dookreśla obszar wyzwań przynależnych do roli terapeuty rodzinnego.
Summary
The paper describes some epistemological dilemmas of a family therapist. Analysing cases of unexpectedly interrupted therapy processes, the author is searching for a path between engagement and intrusiveness, as well as between stability of an expert on the one hand and modest curiosity of a companion on the other. Referring to different roles which he assumes or attempts to assume in his work, the author clarifies the challenges confronted by a family therapist.
keywords: borders of cognition, family assesment, not-knowing, family therapy


Jaakko Seikkula
W stronę dialogu: psychoterapia czy sposób życia? 13-27
Becoming dialogical: psychotherapy or a way of life? 13-27
Streszczenie
Koncepcja otwartego dialogu może się wydawać prosta i oczywista. Cóż bardziej naturalnego dla procesu terapeutycznego niż dialog terapeutyczny. A jednak artykuł Jaakko Seikkuli pokazuje, że idea dialogu może się stać fundamentem spójnego modelu terapii użytecznego nie tylko wobec pacjentów nerwicowych, ale także psychotycznych.
Redakcja „Psychoterapii” w tym przypadku odeszła od zwyczaju publikowania jedynie prac oryginalnych i zdecydowała się na przedruk uznając, że polski czytelnik może odnieść szczególną korzyść z lektury artykułu opisującego nie tylko model terapeutyczny, ale wręcz propozycję reformy systemu psychiatrycznego.
Summary
After birth the first thing we learn is becoming a participant in dialogue. We are born in relations and those relations become our structure. Intersubjectivity is the basis of human experience and dialogue the way we live it. In this paper the dilemma of looking at dialogue as either a way of life or a therapeutic method is described. The background is the
open dialogue psychiatric system that was initiated in Finnish Western Lapland. The author was part of the team re-organizing psychiatry and afterwards became involved in many different types of projects in dialogical practices. Lately the focus has shifted from looking at speech to seeing the entire embodied human being in the present moment, especially in multifarious settings. Referring to studies on good outcomes in acute psychosis, the contribution of dialogical practice as a psychological resource will be clarified
keywords: dialogical psychotherapy, psychosis, psychotherapy outcomes


Mariusz Furgał, Bernadetta Janusz, Jakub Bobrzyński
O możliwości użycia przeciwprzeniesienia w terapii par 29-44
On the possibility of using countertransference in couples therapy 29-44
Streszczenie
Autorzy analizują zjawisko przeciwprzeniesienia w terapii par. Przedstawiają fragmenty trzech sesji terapeutycznych i ukazują możliwości wykorzystania przeciwprzeniesienia w celu tworzenia interwencji terapeutycznych, ustalania kierunków pracy z parą, szukania sposobów wyjścia z impasu lub ujawnienia niewyrażonych uczuć i wcześniejszych
doświadczeń poszczególnych osób.
Summary
Countertransference is a concept not addressed by many theoretical approaches in family and couples therapy. Strong feelings for couples as well as individual partners are, however, a common experience among therapists, regardless of their theoretical orientation. This paper refers to the concept of countertransference in couples therapy, demonstrates its clinical and diagnostic usefulness and indicates important directions in couples therapy, from the perspective of countertransference. Fragments of three therapeutic sessions illustrate the use of countertransference directly in interventions in couples therapy session, in order to extract consciously unidentified elements of mental life of individuals, as well as the couples.
keywords: countertransference, couples therapy


Bernadetta Janusz, Lucyna Drożdżowicz
Śmierć i żałoba w rodzinie. Oddziaływania terapeutyczne 45-54
Death and grief in the family. Terapeutic work 45-54
Streszczenie
Autorki przedstawiają główne etapy pracy terapeutycznej z rodzinami pozostającymi w żałobie po śmierci jednego z jej członków. Opisują różne sposoby radzenia sobie ze śmiercią bliskich osób, łącznie z zaprzeczaniem, powodującym zablokowanie procesu żałoby. Prezentują główne kierunki pracy terapeutycznej z rodzinami, zwłaszcza w sytuacji niemożności przeżywania żałoby.
Summary
The authors describe the dynamics of family life after a death of the family member. They show the main steps of therapeutic work with a family. The paper discusses death in the family, one that is connected with the impossibility of experiencing grief. They point the possible consequences and indicate the main direction of therapeutic work.
keywords: death in the family, grieve, family therapy, therapeutic interwentions


Małgorzata Kowalczyk-Ziętek, Anna Posyłek, Grażyna Stanecka
Grupa wsparcia dla osób w żałobie. Doświadczenia własne 55-56
Support group for people in mourning. Authors’ own experience 55-66
Streszczenie
Autorki artykułu przedstawiają własne doświadczenia w prowadzeniu grupy wsparcia dla osób w żałobie, która funkcjonowała w latach 2008–2010 przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łodzi. Omawiają szeroko, czym jest żałoba dla człowieka, w aspekcie somatycznym, psychologicznym, społecznym. Zwracają uwagę na zmiany kulturowe polegające na „odrytualizowaniu żałoby” i wyłączeniu śmierci z doświadczeń życia codziennego, które mają wpływ
na proces przeżywania utraty osoby bliskiej. W tym kontekście analizują ważną funkcję grupy wsparcia, której przebieg szczegółowo omawiają.
Summary
Death is a part of life, concerns all of us and each generation has tried to find its own solution to this problem. Mourning is the process of psychological, social and somatic reaction and relatives’ death is a traumatic situation even if previously predicted. Mourning is the process which shouldn’t be experienced lonely but together with others from the family. But there are situations where family is not able to support. In such a case, a support group might be helpful. Experience included in the article refers to the support group for the patients in mourning. The group functioned in the Crisis Intervention Centre. Its character was open, participants were those who lost their parents, spouses, partners, grown-up children. The purpose of the group included the widely considered psychological care. Topics raised during
the meetings were connected with psychoeducation including the bereavement, anthropology of mourning, changes in the relations and functioning after the bereavement. The condition for dealing with bereavement is getting through the whole process of mourning, which means total acceptance of the difficult event in one’s own life.
keywords: death, mourning, support group


Katarzyna Skulimowska
Psychoterapia pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami nerwicowymi i chorobami somatycznymi w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii 67-81
Psychotherapy of the patients with commorbid of neurotic disorders and somatic disease in Department of Neurotic Disorders of Institute of Psychiatry and Neurology 67-81
Streszczenie
Autorka odwołując się do modelu biopsychospołecznego wykazuje zasadność stosowania różnorodnych oddziaływań
psychoterapeutycznych w leczeniu objawów nerwicowych u pacjentów z chorobami somatycznymi. W artykule odwołuje się do wieloletnich doświadczeń funkcjonowania oddziału nerwic IPiN-u w Warszawie.
Summary
The paper presents a specific treatment for patients with comorbidity of neurotic disorders and somatic disease. Particular emphasis is put on the psychotherapy aims and difficulties. Psychotherapy contributes in the improvement of psychological state and at the same time can be helpful in the treatment of somatic disease. The important thing is to
analyze the relationship between the mental state and somatic disease. The author presents some important elements of various psychotherapeutic approaches in those cases.
keywords: psychotherapy, somatic disease and neurotic disorders, denial mechanism, psychotherapeutic approach


Sławomir Ślaski
Transgresja a psychoterapia mężczyzn uzależnionych od alkoholu 83-98
Transgression and psychotherapy of alcohol dependent men 83-98
Streszczenie
W artykule przedstawione są wyniki badań sprawdzających zastosowanie praktyczne nowej koncepcji J. Kozieleckiego, dotyczącej zachowań transgresyjnych i ochronnych. Badania przeprowadzono w ośrodku leczenia uzależnień. Efekty badań wykazują praktyczną wartość modelu zachowań transgresyjnych dotyczących sfery psychologicznej i zachowań ochronnych mężczyzn uzależnionych od alkoholu, którzy ukończyli odpowiednią psychoterapię lub z niej zrezygnowali.
Summary
Aim. The main objective of this research, was to determine whether individuals with alcohol dependence participating in psychotherapy are characterised by transgressive behaviour.
Method. The study was done on a research group (30 persons) who completed the program in psychotherapy of addictions, as well as a control group (30 persons) who had not finished that program.
Results. Heavy drinkers who completed psychotherapy apply psychological and ethical transgression in their lives, and must show a particularly high level of reflective self-awareness, self-esteem in the field of intellectual property and the need for change.
Conclusions. It can be concluded that certain personality dimensions, especially the psychological and ethical transgression may affect the participation of individuals addicted to alcohol in psychotherapy.
keywords: transgression, addiction to alcohol


Katarzyna Kamińska
Internetowa pomoc psychologiczna 99-113
Internet therapy 99-113
Streszczenie
Przedstawiona praca opiera się na przeglądzie piśmiennictwa dotyczącego współczesnego zjawiska zwanego „terapią internetową”. Autorka wykazuje w niej zasadniczą różnicę uniemożliwiającą zaliczenie go do pojęcia „psychoterapii”. Określa jednocześnie warunki, pod którymi może być użyteczne w określonych sytuacjach jako forma pomocy psychologicznej.
Summary
The fast development of sciences and internet offers wide opportunities and one of them resulted in a new form of therapy called cybertherapy, intherapy, online psychotherapy or e-therapy. Sessions proceeded via the web, not through the face to face meetings. Both the therapist and patient may be located in different places, keeping contact via the internet. This method, however accepted by patients and therapists causes worries and doubts about its
efficacy as well.
Aim. The aim of this article is to show what e-therapy is, as well as to try to find the answer to the questions based on the publication review:
• Is there a comparability between traditional psychotherapy and e-therapy?
• What are the indications for e-therapy use?
• Is e-therapy compliant with ethics code of therapy?
• How to use the opportunities given by internet therapy development?
Results: E-therapy is a form of consultation. The author presents publications of researchers who based themselves on cognitive-behavioral therapy, which was effective in the treatment of depressive disorders, anxiety disorders, depressive-anxiety disorders, PTSD, irritable bowel syndrome, bulimia etc. Especially positive outcomes were observed in treatment of anxiety disorders. Results are promising, however the scope of e-therapy use must be carefully defined. Polish ethics code of psychotherapy does not apply to therapeutical contacts via web. We can find directions in American Psychiatric Association advising that despite of the nature of the contact, the same ethical rules should be applied. E-therapy will not replace traditional therapeutical contact but may be considered as an additional method to initiate traditional therapeutical interaction.
keywords: Internet therapy


Marcin Sękowski
Sprawozdanie z Konferencji XXII Dni IPP "Matriarchat-Patriarchat" 115-117


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-