PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2 (157)


Psychoterapia 2 (157) 2011
strony: 5–10

Irena Namysłowska
Czasami słowo leczy, a czasami rani — negatywne aspekty psychoterapii
Sometimes the word heals and sometimes hurts — negative aspects of psychotherapy
Streszczenie
W artykule przedstawione są niektóre możliwe negatywne skutki psychoterapii, jak np. rodzaj psychoterapii, cechy pacjentów oraz cechy terapeutów. Autorka dużo uwagi poświęca problematyce granic w relacji terapeutycznej, zwracając szczególną uwagę na problem podejmowania przez terapeutę relacji seksualnej z pacjentem, wynikający m.in. z przekonania lub fantazji, że miłość leczy. Opisane są cztery typy terapeutów, przekraczających granice: terapeuta psychotyczny, aspołeczny, poszukujący miłości, masochistyczny.
Summary
The author discusses in the paper negative aspects of the process of psychotherapy and factors, which influence it, such as the kind of therapy, type of patients and therapists. The latter are divided into psychotic, psychopathic, love seeking and masochistic therapists. The common feature of those therapists are: excessive narcissism, and defects of conscience. Methods of diminishing or preventing negative effects of psychotherapy are also discussed.
psychotherapy
negative aspects

 

Psychoterapia 2 (157) 2011
strony: 11–18

Agnieszka Słaboń-Duda
Wczesna relacja matka—dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka
The early mother—child relation and its influence on the child’s further emotional development
Streszczenie
W artykule przedstawione są koncepcje dotyczące tego, w jaki sposób rodzaj wczesnej relacji matki z dzieckiem wpływa na jego dalszy rozwój emocjonalny. Autorka prezentuje historię tych badań, poczynając od rozwoju koncepcji psychoanalitycznych, poprzez teorię kształtowania się więzi Johna Bowlby’ego i badania M. Ainsworth oraz doniesień na temat istnienia bogatej, złożonej komunikacji niewerbalnej, aż do badań z zakresu psychofizjologii, neuropsychologii, poszukujących zależności między jakością przywiązania, traumatycznymi doświadczeniami wczesnego dzieciństwa a rozwojem poszczególnych struktur mózgowych i dalszymi tego konsekwencjami dla funkcjonowania człowieka.
Summary
The concepts of influence, that the early mother-child relation has on the child’s further emotional development are presented. The history of this research, starting with the psychoanalysis, through John Bowlby’s attachment theory and M. Ainsworth studies and reports on the rich, nonverbal communication till the psychophysiology, neuropsychology research and the dependences between attachment, traumatic experiences in early childhood and the development of various brain structures and their further consequences for the functioning of a human being is described.
attachment
mother—child relation

 

Psychoterapia 2 (157) 2011
strony: 19–29

Paweł Glita
Wewnętrzna i zewnętrzna rzeczywistość adolescenta jako obszary interwencji terapeutycznej
Diagnostic and communicational meaning of voice signals in the therapeutic relation
Streszczenie
Autor pobudza nas do refleksji, na jaki obszar funkcjonowania pacjenta kierujemy nasze interwencje terapeutyczne i dlaczego niekiedy częściej zajmujemy się jego rzeczywistością zewnętrzną niż wewnętrzną.
Summary
The article refers to psychoanalytic concepts of “internal” and “external” reality in order to present some specific difficulties experienced by therapists who work with adolescent patients. The author tries to answer the question if the pressure put by the therapist on external reality, (like change of the family, behavioural habits, neurochemistry of brain) is based on a reliable diagnosis or maybe on an unconscious countertransference and implicit institutional pressure. This last factor is much more significant in psychotherapy of adolescents then in the psychotherapy of adults.
adolescence
psychotherapy

 

Psychoterapia 2 (157) 2011
strony: 31–38

Anna Bodzek, Marzena Krzanowska
Rozumienie objawu w terapii rodzin z perspektywy teorii relacji z obiektem
Understanding of the symptom in family therapy from an object relation theory perspective
Streszczenie
Autorki wskazują na potrzebę uwzględnienia w pracy z rodzinami nieświadomych aspektów funkcjonowania rodziny, np. związanych ze wzorem relacji z obiektem, jaki ujawniają małżonkowie. Analizują dynamikę powstawania objawów zaburzeń w rodzinie wywodząc je od trudności pary małżeńskiej.
Summary
The authors show that while conducting family therapy we need to take into account the unconscious aspects of the functioning of a family, such as those resulting from object relation patterns revealed by family members. The authors make use mainly of the adaptation of object relations theory to family therapy done by David and Jill Scharrff while they also draw upon some works of other authors who apply a psychoanalytical approach to families like Samuel Slipp and Robin Skynner. Presentation of cases from the authors’ psychotherapeutic practice aims at showing that the symptom of an index patient is to be understood as a manifestation of emotional problems in the family as a whole. The dynamics of the symptoms of disturbance in families is analysed and the authors associate them with the unconscious emotional difficulties of the marital couple.
family therapy
syndrom understanding

 


Psychoterapia 2 (157) 2011
strony: 39–43

Maria Różańska
Źródła nurtu psychoterapeutycznego w warunkach ośrodków oświatowych — refleksje własne
The origins of the psychotherapy stream in educational conditions — the author’s own reflections
Streszczenie
Autorka przedstawia rozwój oddziaływań psychoterapeutycznych w ośrodkach oświatowych w Krakowie w latach 70. i 80. ub. wieku, poprzedzających powstanie Krakowskiego Ośrodka Terapii. Opisane są również różne formy oddziaływań terapeutycznych oraz szkoleń dla terapeutów w tym i późniejszym okresie.
Summary
The author recaptures the 20-year period before the constitution of the Krakowski Ośrodek Terapii. This period is connected with the start of the psychotherapeutic idea and the psychotherapeutic oriented psychological help in educational structures. In Kraków this period brought along also the integration of the psychological environment and the development of various training centres.
child and adolescent psychiatry
educational centers

 


Psychoterapia 2 (157) 2011
strony: 45–58

Wiesław Sikorski
Diagnostyczne i komunikacyjne znaczenie sygnałów głosowych w relacji terapeutycznej
Diagnostic and communicational meaning of voice signals in the therapeutic relation
Streszczenie
Autor, na podstawie literatury i własnej praktyki terapeutycznej, opisuje znaczenie sygnałów głosowych w diagnozowaniu problemów pacjentów oraz w usprawnianiu komunikacji podczas dialogu terapeutycznego. W artykule opisany jest również wpływ cech głosu zarówno na uruchamianie wielu niespecyficznych czynników terapeutycznych, jak i przyśpieszanie pracy wglądowej i procesu przepracowania. Autor zwraca uwagę na duże znaczenie tzw. metakomunikatów, tzn. informacji dotyczących ukrytych emocji w wypowiedziach pacjenta i terapeuty. Na koniec stawia tezę, iż odpowiednie posługiwanie się parajęzykiem może usprawniać proces terapii.
Summary
The author, on the basis of literature and his professional therapeutic experience, describes the meaning of voice signals in diagnosing patients’ problems and improving communication during the therapeutic dialogue. In the article, the author also shows the influence of voice features on evoking many non-specific therapeutic factors as well as accelerating the insight and overworking process. The great importance of metasignals, i.e. information concerning emotions hidden in the patient’s utterance has been noticed. A therapist is able to recognise them by careful listening to all voice signals, particularly: speech rhythm, vocal height and verbal intensifiers (for example „possibly”, „simply”, „minimally”, „really” etc.)The author presents unusual features of voice signals in recognising patients’ personalities
(especially their parameters such as: domination-submission) as well as patients’ involved emotions. Besides this, the author tries to present optimal ways of a therapist’s speaking patterns and suitable parameters of a therapist’s voice, mainly: speaking pace and rhythm, voice tone and intensity, speech fluency and intonation.In the summary, the author indicates that voice signals themselves may often influence the content of transmission and give a lot of reliable information about patients. Patients’ reactions to a therapist’sbehaviour are highly influenced by the reception and evaluation of his/her voice signals. Therefore, a therapist shouldanalyse voice features present in a therapeutic interaction more thoroughly and become their conscious sender and recipient.
voice signals
psychotherapy

 

Psychoterapia 2 (157) 2011
strony: 59–69

Sławomir Murawiec
Zmiana psychiczna związana z wprowadzeniem leku przeciwdepresyjnego w trakcie trwania psychoterapii — opis przypadku
Psychic change connected with antidepressant treatment in the course of psychotherapy — a case report
Streszczenie
Analizując kilka aspektów prowadzonego przez siebie procesu psychoterapeutycznego autor stara się przedstawić wpływ włączonego escitalopramu na dynamikę zmian. Przedstawia przy tym teoretyczne hipotezy wzajemnej interakcji psychoterapiii farmakoterapii w tym konkretnym przypadku.
Summary
Introduction. The paper presents the case report of psychic changes observed in a two week period of escitalopram treatment in the second year of psychodynamic psychotherapy.
Case report. Two sources of data was described in the theoretical part. First one is the André Green’s theory of an emotionally unavailable mother (org. franc. complexe de la mčre morte). The second one is results of the research on modifications of emotional processing in the course of the treatment with antidepressants. In these two contexts, the case was analysed.
First the attenuation of negative emotions (like being angry) was noticed. Secondly, an improvement in cognitive processes was observed - like independent thinking, making evaluations, associations and insights. In transference, the patient perceived the therapist as helpful but emotionally distant and unavailable. His agreement on pharmacological treatment was not connected with the long period of stress and depression that followed it. It was connected with a break in narcissistic self-evaluation, rejection in relation with the bellowed woman and expectation of her emotional and physical absence. This was in connection with his childhood depression and early relation with an emotionally absent mother.
Conclusions. The person conducting integrated treatment with both psychotherapy and pharmacotherapy is confronted with complex and equivocal situation that is difficult to interpret.
escitalopram
psychotherapy

 

Psychoterapia 2 (157) 2011
strony: 71–82

Urszula Mikulska, Rafał Styła
Zmiany nasilenia objawów zaburzeń psychicznych w toku oddziaływań psychoterapeutycznych a efektywność psychoterapii
Changes of psychopathological symptom intensity increase during psychotherapy and the psychotherapy outcome
Streszczenie
Autorzy prezentują wyniki badań dotyczących oceny efektywności procesu psychoterapii, przeprowadzonych wśród dwunastu polskich psychoterapeutów. Badania dotyczyły zmian nasilenia objawów w trakcie psychoterapii, ich wpływu na efektywność leczenia oraz związek z uaktywnianiem specyficznych czynników leczących.
Summary
This article presents results from a qualitative research based on a semi-structured interview method. The interviewees were 12 Polish psychotherapists. The interviewed psychotherapists think that a temporary increase of psychopathological symptoms experienced by the patient during the psychotherapy process is a very universal phenomenon. When one succeeds in its working-thorough, it should have a positive effect on the psychotherapy effectiveness, while symptoms’ plateau can be seen as a sign of stagnation in the psychotherapy process and may have a negative influence on psychotherapy outcome.
psychotherapy
psychopathological symptoms
process-outcome research

 

Komunikaty


 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-