PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2 (149)


PSYCHOTERAPIA 2/2009

 

Małgorzata Jędrasik-Styła, Rafał Styła

Psychoterapia integracyjna: podejście eklektyczne, asymilatywne, integracji oraz czynniki wspólne            5-16

Integrative psychotherapy: technical eclectism, assimilitative integration, theoretical integration and common factors approach             5-16

Streszczenie

Autorzy przedstawiają podstawowe podejścia terapii integracyjnej. W artykule uwzględniają zarówno rozwój tendencji integracji w obrębie różnych podejść teoretycznych, jak i klinicznych oddziaływań. Omawiają podstawowych przedstawicieli szkół integracji w psychoterapii.

Summary

Summary: This article presents the basic information about integrative psychotherapy. Outline of history and motives of the psychotherapy integration movement are described. Four forms of psychotherapy integration were defined: eclectic, assimilative, theoretical integration and the common factors approach. Examples of this forms of psychotherapy integration were discussed: multimodal therapy of Arnold Lazarus, assimilative, psychodynamic approach of Stricker and Gold and integrative psychodynamic-behavioral therapy of Paul Wachtel.

  

Jakub Przybyła

Zygmunta Freuda koncepcja nieświadomego             17-27

Sigmund Freud’s theory of the unconscious             17-27

Streszczenie

Autor powraca do pierwotnych źródeł teorii Freuda wyjaśniając „nieświadome” poprzez opisy zawarte we freudowskiej „pierwszej topografii”, silnie powiązane z pojęciami oporu i wyparcia. Przedstawia rozwój myśli Freuda zawartej w późniejszej „topografii drugiej” i zawartych w niej przesłankach rozumienia tego pojęcia.

Summary

Summary: This article addresses the conceptual scope and comprehension of the unconscious category in Sigmund Freud’s theory. The presentation of Freud’s classical description of the mental apparatus is aimed to recall the theoretical solutions founding the next psychological approaches with regard to the unconsciousness phenomenon. Apart from its historical importance, return to this part of the psychoanalysis founder’s work serves as a way to deepen the comprehension and understanding of the very unconscious category, which is indeed so fundamental for various schools of psychotherapy practice and performance. It is also consistent with the main thesis of Jacques Lacan, who insisted on and called for a return to reading of the original works of Freud. Therefore, this article bounds to disclose the unconscious category and its position in the psychoanalytical theory within the framework of the first as well as second topical description of the mental apparatus.

 

Maja Stańko

Arteterapia — mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii 29-35

Art therapy — working mechanisms from the neuropsychological perspective             29–35

Streszczenie

Autorka artykułu podejmuje próbę wyjaśnienia mechanizmów działania terapii przez sztukę w oparciu o teorie neuropsychologiczne. Wskazują one na to, iż arteterapia (której istotę przedstawia artykuł, odróżniając ją od innych aktywności plastycznych) może prowadzić do zmian neurofizjologicznych. Stają się one podłożem, dokonującej się w ramach procesu terapeutycznego, pozytywnej zmiany w zakresie myślenia, emocji i zachowań.

Summary

Summary: Therapy with art, called art therapy or artpsychotherapy is a form of professional psychological help. Exploring its working mechanisms is a vital task for art therapy research and practice. This aim can be achieved by analysing changes observed on the neurophysiological level during art therapy sessions. Neuropsychological theories and research findings show that art therapy can lead to significant changes such as an increase in the brain hemisphere integration. These processes can explain the therapeutic change in cognitive, emotional and behavioral functioning of the clients. Neuropsychology expands an understanding of art therapy working mechanisms and gives solid support for art therapy practice.

  

Małgorzata Opoczyńska, Maria Rostworowska, Zbigniew Ćwikliński, Jolanta Robak, Ireneusz Dziasek, Mira Marciak, Halina Pytko, Bernadetta Karolczyk

Leczenie bez zgody — dialog czy „psychiatryczne gry językowe”?              37-44

Treating a patient without his/her consent — a dialogue or „psychiatric language plays”?             37–44

Streszczenie

Zespół pracujący w oddziale zamkniętym podejmuje krytyczną dyskusję z tezami ruchu antypsychiatrii i psychiatrii postmodernistycznej jakoby w takich warunkach jedyną możliwą formą rzeczywistości były „psychiatryczne gry językowe” z pacjentem. Dyskusja toczy się w oparciu o przedstawiony opis kazuistyczny.

Summary

Summary: Anti-psychiatry as well as various schools stemming from social constructionism

used to criticize psychiatric inpatient wards and their practices. Antipsychiatrists have pointed the violence taking place on these wards, which consists in turning the free subject into an object, yet social constructionists have underlined the disabling power of language practices (so called ‘psychiatric language plays’), which ‘takes off the ability to speak’ from those who are diagnosed as mentally ill. The aim of this article is the discussion with the mentioned above critique from the perspective of the team working within the context of the psychiatric inpatient ward. The example presented here shows the chance for dialogue with the patient even in the case of actual forced treatment undertaken/applied according to the legally binding Act of the Protection of the Mental Health.

 

Irena Namysłowska, Anna Siewierska

Znaczenie i rola rodzeństwa w terapii rodzin 45–56

Significance and role of siblings in the family therapy             45–56

Streszczenie

Autorki omawiają znaczenie rodzeństwa i relacji pomiędzy nimi w systemie rodzinnym w poszczególnych fazach cyklu życia rodziny. Odwołując się do przykładów klinicznych zastanawiają się nad rolą rodzeństwa w terapii rodzin. Jest ona nie do podważenia, dlatego włączenie w terapię rodzeństwa pacjenta przynosi nie tylko bezpośredni efekt dla niego i całej rodziny, lecz pozostaje na resztę życia.

Summary

The authors discuss the significance of siblings and their relations in the family system. Basing on clinical cases, the role and place of siblings in family therapy is discussed.

  

Barbara Bętkowska-Korpała, Katarzyna Olszewska, Józef Krzysztof Gierowski, Jolanta Ryniak, Barbara Zawadzka, Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz

Obraz psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu — badania własne             57–66

Psychological functioning of tobacco dependents — the authors’ own research             57–66

Streszczenie

Autorzy prezentują interesującą analizę cech osobowości osób uzależnionych od tytoniu. Wskazują na istnienie dwóch grup — o cechach ekstrawertywnych i neurotycznych, w których funkcja palenia tytoniu wydaje się różna.

Summary

Introduction. Personality and tobacco-dependence researches enlarge the knowledge of smoking behaviours and they are clinically significant in improving prevention methods and treatment of tobacco dependence.

Aim. Analysis of psychological functioning of tobacco dependent smokers.

Method. In the research 145 patients (96 females and 49 males, average age: 46.2) with tobacco-dependence diagnosis answered the 16 PF Questionnaire measuring 16 personality factors in the Polish adaptation of T. Kucharski.

Results. The Anova test showed the differences in psychological functioning between the investigated group outcomes and norms for the Polish population. The studied group is characterized by higher psycho-physiological tension, preference of independence in thinking, action and traditional behaviours, reserve and carefulness in interpersonal relationships. Cluster analysis showed two different profiles of psychological functioning. The first one concerns smokers who are active with extrovert features, the second one deals with smokers who react in a neurotic way.

Conclusion. The research showed two different tobacco-smokers groups: one more extrovert, the other one more neurotic. Psychological smoking reasons can differ in each group. For the extroverts it could be a need for stimulation while for the neurotic persons it may be a need for tension and anxiety reduction, particularly in social situations.

 

Katarzyna Tomczak

Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia  67-79

Style of coping with stress, conviction with self-efficacy and hope for success amongst first-year and last-year university students             67-79

Streszczenie

W artykule przedstawione są wyniki przeprowadzonych przez Autorkę badań osób I i V roku studiów. Ich nadrzędnym celem było odkrycie różnic pomiędzy tymi dwiema grupami studentów w zakresie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. Zastosowane metody badawcze to: Inwentarz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS Endlera i Parkera, Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS Syndera oraz Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES Schwarzer i Jerusalem. Na podstawie analizy wyników badań Autorka przedstawia propozycje kierunków pracy terapeutycznej z młodymi dorosłymi, którzy mają trudności z poradzeniem sobie w sytuacji stresowej.

Summary

This article is trying to answer the question if students starting their studies differ in their styles of coping with stress, level of hope and self-efficacy from students finishing their studies. Three main kinds of coping styles are measured: task oriented coping, emotion oriented coping and avoidance coping. Hope is the belief that one’s goals can be achieved. Self-efficacy beliefs determine how people feel, think, motivate themselves and behave. Those tree variables are investigated with the following methods: Snyders’s State Hope Scale, Endler’s and Parker Coping Inventory for Stressful Situations, Schwarzer’s and Jerusalem Generalized Self-Efficacy Scale. Those findings suggest that the style of coping with stress, hope, self-efficacy are strongly connected with years of studies (age). The groups differed the least in the self-efficacy scale. There were slight or no differences between groups in the Self-efficacy Scale. The influence of gender was also investigated Results of this research give some implications for psychotherapy.

 

Komunikaty

 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-