PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1 (156)Psychoterapia 1 (156) 2011
strony: 5–11

Irena Namysłowska
Transformacja rodziny — przejawy i implikacje dla psychoterapii
Family transformation — its manifestations and implications for psychotherapy
Streszczenie
W artykule przedstawione są modele rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej oraz zmiany w zakresie problematyki klinicznej młodzieży leczonej w oddziale psychiatrycznym w powiązaniu ze zmianami w funkcjonowaniu współczesnych rodzin. Autorka, w oparciu o własne doświadczenia z pracy w oddziale psychiatrii młodzieżowej, przedstawia trudności leżące zarówno po stronie pacjenta, jego rodziny, jak i instytucji psychiatrycznej w stworzeniu adekwatnej oferty terapeutycznej.
Summary
In the context of experience in the functioning of an adolescent psychiatric unit as well as that of family therapy in the recent years, the author discusses what type of changes have taken place in Polish families. Two types of families are presented together with
corresponding clinical problems of their identified patients. Difficulties in creating an adequate therapeutic offer are presented from the side of the patient, his family as well as the psychiatric institution.
family therapy
adolescent psychiatry ward
dysfunctional family

 

Psychoterapia 1 (156) 2011
strony: 13–23
Agnieszka Świderska
Z historii psychoanalitycznych rozważań nad obrazem Boga
On the psychoanalytical considerations on God’s image
Streszczenie
Autorka w swojej pracy dokonuje przeglądu rozważań nad obrazem Boga obecnych w pracach twórców i krytyków podejścia psychoanalitycznego. Charakteryzuje wpływ tych dyskusji i wypowiedzi krytycznych na rozwój teorii psychoanalitycznych, precyzowanie ich pojęć oraz wykazuje użyteczność efektów rozważań nad obrazem Boga dla wyjaśniania złożonych, dynamicznych sił wewnątrzpsychicznych zawiadujących kształtowaniem się zaburzeń.
Summary
The author describes the history of a psychoanalytic point of view in the psychology of religion, especially the internal God Image as a central aspect of most religious beliefs in the Judeo-Christian Cultural Circle. She starts from the Freudian thesis, focused on the God Image as an effect of the Oedipal conflict and prevalence of paternal features contained in it. Then she shortly reports on the Jungian approach and Adler’ view on the development and role of the God Image. She also describes the contribution of particular theorists from the British school of object relations, who noted the preoedipal roots of this internal image. At the end, she presents the modern, multifaceted, both developmental and structural approach to the God Image development and its functioning in the psyche – Ana-Maria Rizzuto’s theory of the God Image and personal religiosity.
psychoanalysis
God’s image

 

Psychoterapia 1 (156) 2011
strony: 25–37

Katarzyna Prot, Bogdan Krzystoszek
Rola kozła ofiarnego w analitycznej terapii grupowej
Role of the scapegoat in analytic group therapy
Streszczenie
Autorzy analizują proces i funkcję wyłaniania kozła ofiarnego w różnych grupach społecznych, w tym w grupach terapeutycznych. Wskazują — na podstawie przykładu klinicznego — na możliwości rozumienia tego zjawiska w procesie leczenia grupowego.
Summary
The term scapegoat is applied to processes which take place in the social, family and therapeutic groups. In all those situations, the goal of scapegoating is the projection of shameful, unaccepted and denied feelings onto the member of group/family and symbolic exclusion from the community. The authors refer the understanding of this mechanism in culture, in the social and family group and in analytical group therapy. The clinical illustration shows an unfavourable scapegoat process. The scapegoat phenomenon could be developmental and fruitful for the group if it would be diagnosed and interpreted by the group leader as an expression of the group’s needs.
a scapegoat
analytical group therapy

 


Psychoterapia 1 (156) 2011
strony: 39–48

Roman Ludkiewicz
Rozgrzewka i wybór protagonisty w psychodramie
The warm-up and the selection of a protagonist in psychodrama
Streszczenie
Autor przedstawia praktyczne przykłady niezwykle ważnego etapu pracy grupy psychodramatycznej, jaką jest „rozgrzewka”. Opisuje w poniższym artykule jej znaczenie w wyborze tematu do pracy, jak i określonego protagonisty. Zwraca uwagę na jej znaczenie w niesieniu poszczególnych tematów przez grupę z uwzględnieniem jej dynamiki.
Summary
In this paper, the psychodrama warm-up process and the procedure of selecting a protagonist are reviewed. All consecutive steps which should be taken to prepare a group and its members to start a protagonist action are described as well as the aspects of a warm up time in view of individual needs of participants of psychodrama and of the group process. The concept of a „ starter” is defined — an important factor, which plays a role during warm-up and often decides about further work with a group. The paper explains also the importance of a leader’s own warm up and the influence it can have on the process of the psychodrama session. The author describes his own experience in working with a group using psychodrama method, and gives a practical review of its introduction.
psychodrama
a warm-up process

 


Psychoterapia 1 (156) 2011
strony: 49–63

Anna Pietruszewska
Metody oceny istotności klinicznej zmiany w empirycznej weryfikacji skuteczności psychoterapii
Clinical significance methods in empirical verification of the effectiveness of psychotherapy
Streszczenie
Artykuł przedstawia sposoby empirycznej weryfikacji skuteczności psychoterapii. Zostały w nim przede wszystkim omówione metody oceny istotności klinicznej zmian zachodzących u pacjentów biorących udział w psychoterapii. Na wstępie opisano koncepcję istotności statystycznej oraz koncepcję wielkości efektu, a w dalszej części następujące metody i koncepcje istotności klinicznej: metodę wskaźnika rzetelności zmiany i jej modyfikacje, metodę porównań normatywnych, koncepcję jakości życia, koncepcję walidacji społecznej oraz metodę Number Needed to Treat. Artykuł zawiera również dane na temat częstości korzystania z poszczególnych sposobów empirycznej weryfikacji skuteczności psychoterapii przez badaczy.
Summary
This article presents the empirical ways of verifying the effectiveness of psychotherapy, mainly the methods assessing the clinical significance of change experienced by patients. At the beginning, the statistical significance and effect size are described, and in the next part the following clinical significance methods and concepts are reviewed: the reliable change index method and its modifications, the normative comparisons method, the quality of life concept, the social validation concept and the number needed o treat method. In addition, there is some data concerning the popularity of using the ways of investigating the effects of psychotherapy by researchers.

 

Michał Mielimąka
List do redakcji
 


Recenzje


Komunikaty
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-