PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1 (140)

PSYCHOTERAPIA  1/2007


Krzysztof Mudyń, Karolina Pietras
Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia   5
The effect of values preferences on health and life satisfaction  5

Streszczenie
Autorzy poddają analizie związki dwóch typów wartości, tj. materialnych (ekonomicznych) oraz religijnych ze wskaźnikami zdrowia psychicznego I satysfakcji z życia. Koncentracja na wartościach ekonomicznych zwykle wiąże się z niższą satysfakcją z życia i gorszym przystosowaniem. Zdrowiu psychicznemu i satysfakcji z życia sprzyja realizacja tych wartości, które dobrze korespondują z rozwojem osobistym i angażują wewnętrzne standardy ocen. Negatywne związki ze zdrowiem występują w przypadku tych wartości, u podłoża których leży lęk, zewnętrzny system ocen oraz brak umiejętności zaspokajania naturalnych potrzeb społecznych.
Summary:
The authors systematically analyze the effect of two types of values - namely materialistic (economic) values and religious ones - on health indicators (psychical and physical) and life satisfaction. These values have been chosen because not only they are different, but also antagonistic - an inverse relationship between them has been established. Results of many investigations show that concentration on materialistic values can lead to lower life satisfaction. Furthermore, individuals who focus on materialistic values score lower on various types of adjustment and psychical health indicators. This could be explained by an attempt to satisfy in this way or rather substitute satisfying various needs, especially social ones - the realization of which requires much more time and competences. On the other hand, concentration on religious values seems to be an important factor associated with better health and adjustment, particularly in stressful situations. Many researchers emphasize positive consequences of social and spiritual support, which is experienced by religious people. However these results are not that consistent. A promising attempt to explain these contradictory results seems to be the distinction between intrinsic and extrinsic religiosity. Summing up, it is healthy to prefer values that lead people to personal growth, applying inner standards of evaluation, and self transcendence. On the contrary, values based on fear and external locus of evaluation are negatively associated with health.


Szymon Chrząstowski
Sposób ujmowania relacji terapeutycznej w psychoterapii poznawczej  15
Therapeutic relationship in the perspective of cognitive-behavioral therapy  15

Streszczenia
W artykule przedstawione są sposoby wyjaśniania i analizowania zjawisk dotyczących relacji terapeutycznej w ramach psychoterapii poznawczej. W tej perspektywie Autor opisuje specyficzne zjawiska w psychoterapii, tj. przeniesienie i opór oraz zajmuje się problemem przekonań terapeuty na temat pacjenta i swojej z nim relacji, traktowanych jako element przeciwprzeniesienia.
Summary:
This article describes how the therapeutic relationship can be described in the perspective of cognitive-behavioral therapy (CBT). There is the hypothesis that the assessing of therapeutic relationship can broaden of CBT therapy's effectiveness. Transference, countertransference, noncollaboration and dysfunctional beliefs holding by psychotherapists are discussed in the context of cognitive-behavioral therapy. Furthermore the article presents findings from a social cognitive psychology which support some clinical concepts of understanding and modifying the relational schemas.


Barbara Kosmala, Sławomir Bukowski
Sesja terapeutyczna w podejściu poznawczo-behawioralnym  27
The therapeutic session of cognitive-behavioural perspective  27

Streszczenie
W pracy zostały przedstawione zasady prowadzenia sesji terapeutycznej z perspektywy poznawczo-behawioralnej. Artykuł ma charakter praktycznego przewodnika. Jest próbą oddania specyfiki zasad terapii wypracowanych w ramach tego systemu. Jednocześnie stanowi prezentację reguł określających kompetencje terapeuty poznawczo--behawioralnego. Praca została wzbogacona o elementy studium osoby, przykłady pracy terapeutycznej oraz konceptualizacji wynikającej z empirycznego i klinicznego dorobku tego podejścia.
Summary:
This paper presents the main rules of leading sessions, elaborated in the cognitive-behavioural system. The authors' reflections also concentrate on the specificity of the range of competences of the cognitive therapist. They present their own therapeutic work and enrich the paper by a case study. They also present treatment proposals closely consequential from the described conceptualisation and also from empirical and clinical establishment.


Robin McGlashan
Proces indywiduacji superwizora  37
The individuating supervisor  37

Streszczenie
Autor, analizując proces indywiduacji superwizora, przedstawia kilka ilustracji negatywnych wzorców superwizora w oparciu o postawy postaci mitologicznych, które zmagają się z odpowiedzialnością podobną do tej, jaka spoczywa na współczesnych superwizorach. Autor zwraca uwagę na istotną rolę identyfikacji z jakimś zewnętrznym modelem w procesie poszukiwań przez superwizora własnego sposobu pełnienia nowej roli. Indywiduacja będzie oznaczała pozbywanie się tych zapożyczeń, zdejmowanie warstw. Sposób ich pozbywania się opisany jest w świetle teorii Fordhama, Freuda, Biona i Kolba.
Summary:
The author when analyzing the individuation process of a supervisor presents his negative examples based on mythological persons struggling with the responsibility similar to that laying on contemporary supervisors. The author points out the important role of the identification with an external model in the process of looking for supervisor's own way of playing a new role. Individuation will mean getting rid of these borrowings; taking off the layers. This is described in the context of Fordham, Freud, Bion and Kolb.


Anna Brytek
Poczucie umiejscowienia kontroli i ekspresja złości u kobiet z bulimią - badania pilotażowe  51
Locus of control and anger in women with bulimia nervosa - a pilot study  51

Streszczenie
W artykule opisane są wyniki badań przeprowadzonych przez Autorkę w grupach dziewcząt narodowości polskiej
i francuskiej, cierpiących na bulimię psychiczną. Celem badań była ocena poczucia kontroli oraz ekspresji złości u
pacjentek. W badaniach zastosowano Skalę Poczucia Umiejscowienia Kontroli (IPC) Levensona oraz Skalę Kontroli Ekspresji (SECS) Van Elderena i wsp.
Summary
Objective. Evaluation of locus of control and anger in Polish and French populations with bulimia nervosa.
Method. The study involved 30 Polish patients and 14 French patients who were diagnosed according to ICD-10 criteria. The control group consisted of 107 randomly selected students from Poland and France. The study applied the Internal Powerful Others and Chance Scale by Levenson (1991) and the Self-Expression and Control Scale by Van Elderen et al. (1997).
Results. The Polish patients with bulimia nervosa show a significantly higher external locus of control (p ? 0.01) and level of anger-out (p ? 0.001) as compared to French bulimic patients. The results revealed significant differences between the experimental groups and control groups. As compared to control groups, Polish patients show a significantly lower internal locus of control (p ? 0.01), they show a significantly higher external locus of control (p ? 0.001) and they believed more in chance (p ? 0.01). However, in the French group, bulimic patients show a significantly higher level of anger-in (p ? 0.01) than the control group.
Conclusion. The experience of self-control of bulimic patients is much more disturbed than that of the healthy population.


Małgorzata Starzomska
Perspektywy wykorzystania komunikacji elektronicznej w psychoterapii zaburzeń jedzenia  59
Perspectives of e-mail application in eating disorders psychotherapy  59

Streszczenie
Niniejszy tekst zostanie poświęcony wadom i zaletom psychoterapii wspomaganej przez kontakt elektroniczny oraz próbie oceny skuteczności takiego kontaktu w pomocy osobom z zaburzeniami jedzenia. Autorka przedstawia istotę tych zaburzeń od strony klinicznej i klasyfikacji chorób psychicznych. Następnie omawia formy pomocy dla tych pacjentów i ich rodzin w postaci jednorazowej konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także psychoterapii "twarzą w twarz" wspomaganej regularną, opartą o zawarty kontrakt, wymianą e-maili między chorym a jego terapeutą. Zwraca uwagę na takie korzyści jak anonimowość, dostępność i egalitarność. Na zakończenie przytacza wyniki badań nad skutecznością kontaktu e-mailowego na przykładzie pacjentów z bulimią i kompulsywnym przejadaniem się.
Summary:
Actual research on using adjunctive e-mail in psychotherapy of eating disordered patients is still in its infancy. Some authors underline potential benefits of this form of intervention, and, to prove it, they quote very enthusiastic opinions of their patients. Obviously, this medium of e-mail may help some patients with eating disorders, especially these who are shy, timid and harm-avoidant or who for various reasons have hindered access to treatment. Paradoxically, anonymity which is considered to be one of advantages of e-mail, may become the most serious danger for privacy of patients. Additionally, this feature may appear fatal in the case of self-destructive behaviours of disturbed patients. Cautious optimism of most patients about this form psychotherapy should be for researchers additional, except clearly cognitive reasons, motivation for thorough empirical verification of it.


Krzysztof Rutkowski, Agnieszka Turkot, Agata Kurek-Rusin
Reakcja przewlekłą psychozą na uraz psychiczny doznany w dzieciństwie - opis przypadku  75
Reaction with chronic pssychosis to an early childhood trauma - a case study  75

Streszczenie
Autor przedstawia ilustrację dynamiki reakcji na uraz przebyty w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym owocujący w okresie dorastania przewlekłą psychozą. Artykuł stanowi szczegółowy opis przypadku z diagnostyką różnicową oraz dyskusją.
Summary:
Diagnosis of psychoses created as a reaction to a trauma raise some controversies, especially when it does not concern acute but chronic reactions. In the presentation, a case of delusional chronic psychosis which occurred in connection with the trauma has been described. The trauma occurred in childhood and its course was directly connected with the clinical picture of the disturbance. A full psychiatric and psychological diagnosis as well as a clinical discussion concerning a differential diagnosis of disturbances causes was presented.


Hanna Strzelecka-Jaworska
Rasztów - korektywne doświadczenie drogą do osobistej wolności  85
Rasztów - corrective experience as a way to personal freedom  85

Streszczenie
Artykuł opisuje historię powstania i rozwoju Ośrodka Leczenia Nerwic w Rasztowie, przedstawioną przez jedną z jego założycielek. Ośrodek ten od lat 60. zajmuje się psychoterapią grupową, ulegając zmianom, pod wpływem politycznych i ekonomicznych transformacji w Polsce.
Summary:
The author refers to the name of the Institute of Group Analysis "Rasztów". She focuses on analytical roots of client-centred psychotherapy in Poland. They prove to be connected with Dr. Jan Malewski, as well as with the Neurosis Treatment Centre in Rasztów and the clinic in Warsaw established by him in 1963 in the highly socialised healthcare system. The article shows the development of group psychotherapy based on analytical understanding of the source of patients' disorders. The Neurosis Treatment Centre in Rasztów promoted an in-patient, short-term group psychotherapy founded on Foulke's theoretical concept and Witaker's group conflict theory. The treatment programme enabled patients corrective experience (Alexander) through revealing their habitual, unconscious childhood defence mechanisms. They prove inadequate in adult life, thus causing suffering and various neurotic symptoms. Corrective experience allows to look for new satisfactory adaptive mechanisms and unblocks development of the individual. For psychotherapy purposes the team introduced, developed and modified psychodramatic techniques according to the French school of Lebovici. The technique of working with the group was being modified as the team was becoming more familiar with the theory of borderline disorders, together with a better understanding of projective identification mechanisms. The article presents how the Rasztów centre and its team were both developing and regressing within the period of four decades under the influence of political and economic changes. Because of them, the stationary Centre was changed into a Daily Ward whereas the wide clinic offer diminished. At the same time they specified and provided for the team development towards group analysis, which has been confirmed with European certificates, as well as for establishing the Institute of Group Analysis "Rasztów" together with its complete privatisation. They were also the reason why short-term trainings in various forms of group psychotherapy were stopped. In the face of all problems brought about by current reality group experience psychotherapy may enable patients to function better socially and to improve the individual comfort of life.

 

 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-