PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1 (136)

Psychoterapia 1/2006

Katarzyna Schier
Aleksytymia — mechanizm obronny czy cecha osobowości? Nowe perspektywy badawcze  5
Alexythymia — a defense mechanism or a personality trait? New trends in research  5

Streszczenie
Autorka analizuje zjawisko aleksytymii w różnych kontekstach teoretycznych. Przedstawia definicję aleksytymii i podaje charakterystykę osób określanych mianem alekstymicznych. Autorka rozważa aleksytymię jako mechanizm obronny, porównując ją z represją oraz dysocjacją. Prezentuje wyniki badań, w których aleksytymia jest spostrzegana jako stała cecha osobowości oraz badania z obszaru neuronauki, badania marzeń sennych oraz badania przywiązania. Autorka przedstawia własne rozumienie aleksytymii jako formy regulacji emocji i omawia wybrane rezultaty badań empirycznych prowadzonych przez nią i przez zespół jej magistrantów w odniesieniu do osób cierpiących na astmę oskrzelową.
Summary
The author makes an analysis of the phenomenon of alexithymia from different theoretical perspectives. She gives the definition of alexithymia and presents the characteristics of persons described as alexithymic. She analyses alexithymia in terms of defense mechanisms, comparing it to repression and dissociation. The author describes the results of research, where alexithymia is perceived as a personality trait. In accordance to the literature the new trends in alexithymia research are shown - the neurobiological research, the research on dreams and the attachment studies. The author presents her own way of understanding alexithymia as a form of affect regulation. She shows the results of her and her graduate students' research on persons suffering from asthma. The paper closes with data on clinical implications for a presented way of understanding of the phenomenon of alexithymia in the therapeutic work with persons with psychosomatic disturbances.

 
Radosław Tomalski
Aleksytymia w zaburzeniach jedzenia   15
Alexithymia in eating disorders   15

Streszczenie
Autor dokonuje przeglądu badań skoncentrowanych na szukaniu współzależności pomiędzy występowaniem aleksytymii (jako cechy i jako stanu) a zaburzeniami jedzenia (anoreksją i bulimią psychiczną). W przytoczonych badaniach brały udział zarówno osoby z zaburzeniami jedzenia (nastolatki i dorosłe kobiety) jak i rodzice pacjentek. Zgodność wyników wielu cytowanych badań wskazuje, zdaniem Autora na obecność aleksytymii jako cechy u osób z zaburzeniami jedzenia.
Summary
Eating disorders are of complex aetiology. Disturbances of early relations with caregivers are one of its elements, resulting in later disordered affect regulation. The theories concerning disorders of affect regulation focus on alexithymia research. Thus a review of literature published in the years 1993-2005 on links between alexithymia and eating disorders was carried out.
Eating disordered patients were more alexithymic than normal controls, though differences between them were only in the first and second factor of alexithymia. Alexithymia is a trait, however it may occur also as a state phenomenon. The theories of alexithymia aetiology require further research in which the theory of attachment may be a helpful perspective.

 
Anna Brytek
Konsekwencje psychologiczne anoreksji: poczucie własnej wartości, strategie radzenia sobie ze stresem oraz ekspresja złości   25
Psychological consequences of anorexia nervosa: self-esteem, strategies of coping and feeling of anger   25

Streszczenie
Autorka przedstawia wyniki własnych badań porównawczych, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieją podobieństwa i różnice dotyczące strategii radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości i ekspresji złości u osób chorych na anoreksję psychiczną i osób zdrowych. W badaniach wykorzystano anonimową ankietę dotyczącą życia rodzinnego, stanu zdrowia i przebiegu choroby, kwestionariusz Self-Esteem Inventory Coopersmitha (1984), kwestionariusz Brief COPE Carvera (1997) oraz Self-Expression Control Scale Van Elderena et al. (1997).
Summary
Aim: The aim of this study is to evaluate self-esteem, coping strategies and feeling of anger in populations with anorexia nervosa.
Method: Thirty adolescents with anorexia nervosa treated in the Erickson Institute of Katowice and the Psychiatric Department of the Hospital of Sosnowiec (all recently hospitalised) were investigated. The control group consisted of 60 students of the University of Silesia. All the participants filled in an anonymous questionnaire form concerning family life, state of health and course of illness, the Self Esteem Inventory by Coopersmith (1984), the Brief COPE by Carver (1997) and the Self Expression Control Scale by Van Elderen et al. (1997).
Results: Anorectic adolescents show low familial, professional and general self-esteem. They can be described as making more use of seeking social support for instrumental reasons, seeking social support for emotional reasons, disengagement and denial as their coping strategies and usually they do not turn to religion. Anorexics conceptualise their anger against themselves (the interiorisation of anger).
Conclusions: In the process of therapy we should take into consideration the large role of low self-esteem (especially in the family aspect), using of anger-in and less adaptive strategies of coping.


Szymon Chrząstowski
Terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z zaburzeniami osobowości w ujęciu Christine Padesky   39
Christine Padesky's Approach to Cognitive-Behavioral Therapy of Personality Disorders   39

Streszczenie
brak
Summary
Summary: The article presents the Christine Padesky's newest approach to cognitive-behavioural therapy (CBT) of personality disorders. The paper explains the role of core beliefs and underlying assumptions in the formation of personality pathology. Some people develop rigid and inflexible beliefs and assumptions which lead to rigid interpersonal strategies. When core beliefs and underlying assumptions are relatively inflexible, treatment should focus on constructing new beliefs rather than the testing of old beliefs.
The article includes a careful review of treatment's phases of personality disorders: 1) identifying the old system of beliefs, 2) constructing the new system of beliefs, 3) strengthening the new system, 4) relapse prevention. In the context of cognitive approach, the role of the therapeutic relationship is analysed


Elżbieta Galińska
Temat śmierci i odrodzenia w psychodramie. Część II: Praktyka kliniczna.   49
Death and rebirth in psychodrama. Part II: Clinical practice   49

Streszczenie
Niniejszy tekst jest II częścią pracy dyplomowej, napisanej na zakończenie szkolenia, prowadzonego przez Europejski Instytut Psychodramy w Berlinie (das Psychodrama Institut für Europa PIfE), i obronionej przed międzynarodową komisją. Porusza ważne i trudne zagadnienie, jakim jest praca metodą psychodramy nad tematem śmierci, przedstawiając jej praktyczny aspekt.
Summary
The clinical part of the study of which part I, was published in the last issue of "Psychoterapia" (2005; 4) provides examples of psychodramas with patients which lead to the integration and their own rebirth in all of the aforementioned dimensions


Iwona Woźniakowska
Zastosowanie hipnozy w kontroli bólu — przegląd piśmiennictwa dotyczącego badań klinicznych oraz wybranych technik transowych   75
Hypnosis and paincontrol — a literature review   75

Streszczenie
Artykuł przedstawia kliniczne badania, opisujące zastosowanie hipnozy w radzeniu sobie z bólem i porównania jej z innymi metodami. Opisuje najczęściej stosowane hipnotyczne techniki kontroli bólu takie jak dysocjacja, techniki asocjacyjne oraz symboliczne, a także porusza zagadnienia związane z hipnoterapią dzieci doświadczających doznań bólowych.
Summary
The article presents clinical research on the application of hypnosis in pain control and the comparison between hypnosis and other techniques of pain treatment. The paper describes the pain control hypnotic techniques most often used and issues of hypnotherapy concerned with children who suffer from pain.

Komunikaty

Recenzje
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-